โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 123 สัดส่วนเด่น 1 3 5 6 7 ระบบพัฒนาครู โดยติวสอบดอทคอม

1. สัดส่วนคอมพิวเตอร์ ตามนโยบาย รมว.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ต่อนักเรียนคือข้อใด
1 ต่อ 10
1 ต่อ 15
1 ต่อ 20
1 ต่อ 25


2. ข้อใด ไม่ใช่ 3 เรื่องหลักในการศึกษาทศวรรษที่สอง
คุณภาพ
ประสิทธิผล
โอกาส
การมีส่วนร่วม


3. World Class School มีกี่แห่ง
42
500
2500
7000


4. สัดส่วนเวลาเรียน 70 : 30 ตัวเลขแรกหมายถึงข้อใด
เวลาเรียนพื้นฐาน
เวลาเรียนตามโครงสร้างโรงเรียน
เวลาเรียนตามหลักสูตร
เวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


5. จากข้อ 4 ตัวเลข 30 หมายถึงข้อใด
หลักสูตรแกนกลาง
วิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรสถานศึกษา


6. โครงการอาหารกลางวัน จาก 10 บาทเป็น 30 บาท ให้มีการเพิ่มสารใดลงไปในอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Fe
I
K
Ca


7. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ
ภาษาอังกฤษ
พัฒนาครู
ใช้เทคโนโลยี
การศึกษาในระบบ


8. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศษสตร์พัฒนาห้องสมุด 3 ดี
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
เทคโนโลยีสารสนเทศ


9. ระบบใดที่ใช้ในการพัฒนาครู ผู้บริหาร และศน. ให้มีคุณภาพ
e-learning
e-mail
e-government
e-training


10. เว็บไซต์ใดไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ผู้บริหาร และศน. ในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
http://www.utqonline.in.th
http://www.utqonline.net
http://www.utqonline.com
http://www.utqonline.go.th