โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 124 ยุทธศาสตร์ปฏฺรูปรอบสอง กนป. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม. นานาน่าออก โดยติวสอบดอทคอม

1. กนป. คืออะไร
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง


2. ใครเป็นประธาน กนป.
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี
เลขาธิการ


3. ยุทธศาสตร์ในการปฏฺรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมีระยะเวลาตามข้อใด
พ.ศ.2552-2561
พ.ศ.2552-2562
ปีงบประมาณ 2552 - 2561
ปีงบประมาณ 2552 - 2562


4. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมีกี่ยุทธศาสตร์และกี่ตัวบ่งชี้
3 ยุทธศาสตร์ 6 ตัวบ่งชี้
4 ยุทธศาสตร์ 12 ตัวบ่งชี้
3 ยุทธศาสตร์ 20 ตัวบ่งชี้
4 ยุทธศาสตร์ 20 ตัวบ่งชี้


5. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
คุณภาพ
โอกาส
ใฝ่รู้
ใฝ่ดี


6. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองข้อใดจำเป็นเร่งด่วนที่สุด
คุณภาพและมาตรฐาน
ใฝ่รู้
ใฝ่ดี
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้


7. ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบนานาชาติมีเป้าหมายตามข้อใด
ร้อยละ 45
ร้อยละ 50
ร้อยละ 55
ร้อยละ 75


8. เป้าหมายความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใดต่อปี
1
2
3
4


9. เป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษามีค่าตามข้อใด
50 : 50
60 : 40
40 : 60
70 : 30


10. เป้าหมายจำนวนปีการศึกษาของคนไทย (อายุ 15 - 49 ปี) เพิ่มขึ้นตามข้อ
8 ปี
9 ปี
12 ปี
15 ปี


11. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ผู้เรียนทุกระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีคุณธรรม จริยธรรม
จำนวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบำบัดติดยาเสพติดลดลงร้อยละ 75 ต่อปี
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีความคิดสร้างสรรค์


12. การลงรายการใน ก.พ.7 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปปฏฺบัติหน้าที่ที่ สพป./สปม. ให้ระบุตามข้อใด
ปฏฺบัติหน้าที่
ปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติงาน
รักษาราชการ


13. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับคำสั่งมากำหนดเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ใช้คำตามข้อใด
ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
ปฏฺบัติราชการแทนฯ
รักษาราชการแทนฯ
รักษาการแทนฯ