โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 125 จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย 6 เดือน 6 คุณภาพ แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบ 54

1. ข้อใดหมายถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมากที่สุด
2561 ทศวรรษแห่งการศึกษา
2562 ทศวรรษแห่งการศึกษา
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนปฏฺรูปการศึกษาไทย
จุดเปลี่ยนคุณภาพผู้เรียน จุดเน้นปฏิรูปการศึกษาไทย


2. ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้นที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
คุณภาพผู้เรียน
คุณภาพคนไทย
คุณภาพครู
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้


3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทศวรรษที่คลอบคลุมระดับใด
ปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6
ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ก่อนประถมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6


4. ข้อใด คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระยที่ 3
การศึกษาผู้เรียนรายบุคคล
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
การมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่


5. การพัฒนาคุณภาพครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้นและกลางคือข้อใด
e-testing
e-learning
e-development
e-electronic


6. ข้อใดหมายถึงโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
UTQ
UTD
QTU
TUQ


7. โปรแกรมที่ใช้ใน Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System
e-utq
e-testing
e-learning
e-development


8. นโยบายใดสำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนใน นโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ
คุณภาพผู้เรียน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
การจัดการศึกษาฟรี 15 ปี
คุณภาพครู


9. ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจุดเปลี่ยนปฏิรูปการศึกษาไทย
การปรับปรุงหลักสูตรการสอนและวิธีการประเมินผล
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู้ความเป็นสากล
ความเป็นพลเมือง
การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


10. ข้อใด ไม่ใช่หลัก 3N ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Ned Net
NEIS
NEL
NLC


11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่แห่ง
42
183
10
225


12. โรงเรียนใน สพป.มีกี่แห่ง
29,054
29,055
29,056
29,057


13. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมาย ตามแนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554
คุณภาพ
โอกาส
ประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วม


14. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าประสงค์ ของ สพฐ. ตามแผนปฏฺบัติการ ปีงบประมาณ 2554
ประชาชนคนไทยทุกคน
ประชากรวัยเรียนทุกคน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา


15. ทุกข้อคือกลยุทธ์ของ สพฐ.ตามแผนปฏฺบัติการประจำปีงบประมาณ 2554 ยกเว้นข้อใด
คุณภาพ
จริยธรรม
โอกาส
การบริหารจัดการ


16. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละเท่าใด ตามแผนปฏฺบัติการ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554
2
3
4
5


17. ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้นของ สพฐ.ในการเพิ่มศักยภาพนักเรียน เพื่พัฒนาไปสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้านภาษา
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


18. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในเป้าหมายความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ของ สพฐ.ในแผนปฏฺบัติการปีงบประมาณ 2554
ผู้เรียนมีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ลดลงร้อยละ 2
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
สถานศึกษาในเขตเฉพาะกิจภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น 1,305 แห่ง


19. ข้อใด ไม่ใช่ แผนงาน ตามแผนปฏฺบัติการ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ


20. ทุกข้อคือกิจกรรมหลักของโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง) ตามแผนปฏฺบัติิการ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 ยกเว้นข้อใด
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่


21. ข้อใดไม่ใช่ โครงการ ของแผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ตามแผนปฏฺบัติการ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554
โครงการคืนครูให้นักเรียน
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
โครงการโณงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ