โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 126 ROAD MAP คุณภาพผู้เรียน แผน สพฐ. 54 แบบเบิก นานาน่าออก

1. ROAD MAP การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งให้มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับข้อใด
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3
ม.4-6


2. คุณลักษณะ ตาม ROAD MAP พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับ ม.1-3 ไม่เน้นเรื่องใด
รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
อยู่อย่างพอเพียง
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย รับผิดชอบ


3. ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้นการปฏฺรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามเป้าหมายปี 2561
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเรียนรู้ของคนไทย
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคม
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล


4. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศษสตร์จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ เน้นทักษะจำเป็นพื้นฐาน
กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุนการนำจุดเน้นสู่การปฏฺบัติ
สร้างความพร้อมให้กับสถานศึกษาในการนำจุดเน้นสู่การปฏฺบัติ
สร้างความเข้มแข็งของการกำกับติดตามให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา


5. Civic education เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
การเป็นพลเมืองดี
ICT
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์


6. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระยะใดของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เริ่มต้นค้นวิเคราะห์
บ่มเเพาะประสบการณ์
สานต่อองค์ความรู้
นำสู่วิถีคุณภาพ


7. ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้นสามลำดับแรกของ สพฐ.ตามแผนปฏฺบัติการ ปีงบประมาณ 2554
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


8. เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาคือข้อใด
ปพ.1
ปพ.2
ปพ.3
ปพ.4


9. แบบที่โณงเรียนต้องใช้ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไปคือแบบใด
7131
7311
7223
7323


10. ข้อใด ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงต่อสถานศึกษาที่สังกัดเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสาน
ส่งเสริม
สนับสนุน
ติดตาม