โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 127 ยุทธศษสตร์คุรุศึกษา ปฏินูปรอบสอง นักเรียนตีกัน แก้ รัฐธรรมนูญใหม่ 53 โดยติวสอบดอทคอม

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๑ มีกี่ยุทธศาสตร์
3
4
5
6


2. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๑
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ใหญ่ ครอบครัวและชุมชน
การสร้างพลเมืองในวงกว้างและการสร้างความสามัคคีในสังคม โดยใช้สื่อมวลชน
การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน


3. ยุทธศาสตร์และมาตรการการปฏิรูประบบคุรุศึกษาของประเทศ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพคนไทยตามข้อใด
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
คุณธรรม นำความรู้
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมนำความรู้


4. ยุทธศษสตร์ใด คือ หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
การพัฒนาคุณภาพคนไทย
การพัฒนาคุณภาพครู
การพัฒนาคุรภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ


5. ยุทธศาสตร์และมาตรการการปฏิรูประบบคุรุศึกษาของประเทศ มีกี่ยุทธศาสตร์
2
4
6
9


6. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์และมาตรการการปฏิรูประบบคุรุศึกษาของประเทศ
การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ
การยกเครื่องระบบการบริหารจัดการศึกษา
การสร้างครูพันธุ์ใหม่
การเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้สถาบันผลิตครูโดยกลไกคลัสเตอร์คุรุศึกษา


7. ข้อใด หมายถึง วิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองคือ
การพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต
การพัฒนาคนอย่างรอบด้านและดุลยภาพ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยอย่างสมดุล


8. ข้อใด ไม่ใช่ แนวคิดการพัฒนาการศึกษาในทศวรรษที่สอง
คุณภาพ
โอกาส
การมีส่วนร่วม
ดุลยภาพ


9. ข้อใด คือปัญหาเร่งด่วนของนักเรียนนักศึกษา
ยาเสพติด
การทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
พฤติกรรมเชิงชู้สาว
หนีเรียน


10. ทุกข้อ คือ วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการทำงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ยกเว้นข้อใด
เน้นการคุ้มครองเด็ก
สสค.
มีภาคีเครือข่าย
นวัตกรรมใหม่ๆ


11. การส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชน ข้อใดสำคัญที่สุด
ความมีวินัย
ความซื่อสัตย์สุจริต
การต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


12. การแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาตีกันให้ใช้โมเดลตามข้อใด
นครราชสีมาโมเดล
นครสวรรค์โมเดล
นครศรีธรรมราชโมเดล
นครปฐมโมเดล


13. ข้อใดคือประเด็นการแก้ไข รัฐธรรมนูญในสองมาตราของรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
มาตรา 90 , 94
มาตรา 94 , 190
มาตรา 95 , 191
มาตรา 96 , 192