ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ? Quiz Make