โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 130 นโยบายรับนักเรียนปี 2554 เงินเดือน ก.พ.อ. คลองลัดโพธิ์ โดยติวสอบดอทคอม

1. นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ให้คำนึงถึงสัดส่วนของทุกผู้เรียนในทุกโรงเรียน ยกเว้นข้อใด
โรงเรียนดีระดับสากล
โรงเรียนดีระดับอำเภอ
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง


2. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพอย่สงเป็นรูปธรรม ของ สอศ. เน้น 3 เรื่อง ยกเว้นเรื่องใด
นักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียน
สะท้อนคุณภาพ เท่าเทียมกัน
โปร่งใส
การมีส่วนร่วม


3. การรับนักเรียนปี 2554 ยึดตามข้อใด
สัดส่วนที่เหมาะสม
นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน
นักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียน
นักเรียนมีสิทธิและโอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน


4. ตาม Workshop นโยบายการรับนักเรียนสัดส่วนห้องเรียนต่อนักเรียนข้อใดเหมาะสมที่สุด
1 ต่อ 30
1 ต่อ 35
1 ต่อ 40
1 ต่อ 45


5. นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 สัดส่วนนักเรียน 45 คนต่อ 1 ห้องเรียน เป็นอำนาจการอนุญาตตามข้อใด
ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา
ประธานกรรมการสถานศึกษา
สพฐ.


6. สัดส่วนนักเรียน 50 คนขึ้นไป ต่อ 1 ห้องเรียน ตามนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 ต้องได้รับอนุญาตจากใคร
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กพฐ.
สพฐ.


7. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดภายใต้หัวข้อใด
พ่อของแผ่นดิน
ใต้ร่มพระบารมี
แผ่นดินของเรา
เรารักในหลวง


8. ที่ประชุม ก.พ.อ.ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเงินประจำตำแหน่งของ ผศ.จาก 3,500 บาท ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งใหม่ เทียบเท่าวิทยฐานะข้าราชการครูตามข้อใด
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ


9. วันเลือกตั้งซ่อม 6 สส.ที่หมดสมาชิกภาพจากการถือหุ้นหลังดำรงตำแหน่ง คือวันใด
30 พ.ย.. 2553
2 ธ.ค. 2553
12 ธ.ค. 2553
22 ธ.ค. 2553


10. พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์-สะพานภูมิพล 1-2 เมื่อวันที่ 24 พย.2553 โดยเรือใด
อังสนา
องสนา
อังสณา
องสณา