โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 131 นโยบายรับนักเรียนโรงเรียนแข่งขันสูงปีการศึกษา 2554 โดยติวสอบดอทคอม

1. ข้อใ ดไม่ใช่ นโยบายหลัก การรับนักเรียนโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554
เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน
โรงเรียนแข่งขันสูงให้รับนักเรียน ม.4 เพิ่มขึ้น ลดการรับ ม.1
ไม่ให้มีการเรียกรับเงินแบบมีเงื่อนไข
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้น


2. หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้รับนักเรียนชั้น ม.๔ จากนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ของโรงเรียนตามข้อใด
ตนเอง
ข้างเคียง
ศักยภาพเหมาะสม
ผ่านการคัดเลือก


3. จากข้อ 2 เปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย แต่กำหนดสัดส่วนให้รับนักเรียนทั่วไป ไม่เกินร้อยเท่าใด
10
20
30
40


4. ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4
กพฐ.
กพท.
สพป. หรือ สพม.
กพฐ. หรือ กพท.


5. กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้น ม.๔ ให้ใช้วิธีการใด
คัดเลือก
สอบคัดเลือก
สอบแข่งขัน
สอบคัดเลือก หรือ ผลคะแนน O-NET


6. ตามนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 ใครเป็นผู้มีอำนาจในการเพิ่มสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง
กระทรวง
กพฐ.
กพท.
สพป. หรือ สพม.


7. จากข้อ 6 สัดส่วนนักเรียนสูงสุดต่อห้องได้ไม่เกินตามข้อใด
25
30
40
50


8. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สัดส่วนตามข้อใดไม่ถูกต้อง
ก่อนประถม ห้องละ 30 คน สูงสุด ไม่เกิน 40 คน
ประถมปีที่ 1 ห้องละ 40 คน สูงสุด ไม่เกิน 50 คน
มัธยมต้น ห้องละ 30 คน สูงสุด ไม่เกิน 50 คน
มัธยมปลาย ห้องละ 40 คน สูงสุด ไม่เกิน 50 คน


9. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้โรงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ ๑๐ คน หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละกี่คน
15
20
25
30


10. โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ห้องละกี่คน
30
36
40
50