โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 133 ประเมินการศึกษารอบสาม โดย สมศ. (ติวสอบดอทคอม)

1. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอกโดย สมศ.รอบสาม มีระยะเวลาตามข้อใด
พ.ศ.2554-2558
พ.ศ.2554-2559
ปีงบประมาณ 2554-2558
ปีการศึกษา 2554-2558


2. ตัวบ่งชี้ของการประเมิน สมศ.รอบสามเกิดจากทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต
การใช้เทคโนโลยี
โอกาสทางการศึกษา
การมีส่วนร่วม


3. สมศ.ทำการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามข้อใด
ทุก 5 ปี
ทุก 5 ปี นับแต่ประเมินครั้งสุดท้าย
ทุก 6 ปี
ทุก 6 ปี นับแต่ประเมินครั้งสุดท้าย


4. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายการประเมินของ สมศ.รอบสาม
ก้าวข้ามข้อจำกัด (Breaking Barrier)
ส่งเสริมคุณภาพ (Enhancing Quality)
ส่งเสริมความเป็นไทย (Thainess Promotion)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Technology Information System)


5. นโยบาย การประเมินของ สมศ.ที่ว่า " หมื่นมิตร ... สู่วิถีชีวิตคุณภาพ" ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ทัศนคติ
พึ่งพาอาศัยกัน
ความร่วมมือ
วิถีชีวิต


6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินภายนอกของ สมศ.รอยสาม
4 ด้าน 5 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้
4 ด้าน 7 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 4 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้


7. ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ สมศ.รอบสาม แนวทางที่ 1 ทุกข้อคือตัวบ่งชี้ ยกเว้นข้อใด
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ


8. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานของการประเมิน สมศ.รอบสาม
ผลการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพภายนอก


9. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการประเมินของ สมศ.รอบสาม
ไม่เพิ่มภาระ
อิงสถานศึกษา
เชิงสร้างสรรค์
เป็นกัลยาณมิตร


10. การประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนของ สมศ.รอบสาม เน้นตามข้อใด
ผู้เรียนสำคัญที่สุด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ