โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 133 วันเด็ก 54 การศึกษาเพื่อปวงชน ยุทธศาสตร์การเงินศึกาษา เลือกตั้งซ่อม 53 โดย ติวสอบดอทคอม

1. เป้าหมาย โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่สอง เดือน ธันวาคม คืออะไรบ้าง
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
ค้นหานักเรียนพิเศษ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและค้นหานักเรียนพิเศษ
พัฒนาคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


2. ยูเนสโกได้กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปีใด
พ.ศ.2556
พ.ศ.2558
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2558


3. ข้อใด ไม่ใช่ ปฏิญญาดาการ์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน
ขยายและปรับปรุงการศึกษาและการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ให้เด็กเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับ ภายใน 9 ปี
จัดโ๕รงการทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพิ่มอัตราการเรียนรู้หนังสือ


4. จากข้อ 3 ให้มีการเพิ่มอัตราการเรียนรู้เป็นร้อยละเท่าใด ในปี 2558
50
60
70
80


5. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มประเทศ E9 ในด้านการศึกษาเพื่อปวงชน
จีน
อินเดีย
อียิปต์
เกาหลีไต้


6. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


7. นโยบายพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลใช้ยุทธศาสตร์ใด
333
ppp
777
3N


8. การเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 12 ธันวาคม 2553 มีการเลือกตั้งซ่อมกี่เขตพื้นที่ กี่จังหวัด
4 เขต 5 จังหวัด
5 เขต 4 จังหวัด
5 เขต 5 จังหวัด
6 เขต 5 จังหวัด


9. MOU ที่ไทยจะทำร่วมกับจีนในปี 2554 เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายใด
หนองคาย-กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
หนองคาย-กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์
กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์-มาเลเซีย
กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์-สิงคโปร์


10. หัวข้อจัดงานวันเด็กปี 2554 วันที่ 8 มกราคม มีว่าอย่างไร
เรียนรู้สนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจ
สร้างแรงบันดาลใจ สามัคคี มีวินัย
สามัคคี มีวินัย สร้างแรงบันดาลใจ
สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้สนุกสนาน