โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 134 ปีใหม่ 7 วันอันตราย พัฒนาครู นิเทศใหม่ 54 ส่งท้ายปีเก่า น่ารู้ 54 โดยติวสอบดอทคอม

1. 7 วันอันตราย 29 ธค. 53 - 4 มค.54 กระทรวงมหาดไทย กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิต บาดเจ็บและอุบัติเหตุให้ได้ร้อยละเท่าใด
3
4
5
6


2. การนิเทศแนวใหม่ กลไกปฏิรูปการศึกษา ครูเปลี่ยนจาก Teaching เป็นไปตามข้อใด
Learning
Learning by doing
Learning and Growth
Learning by Student Center


3. ข้อใด ไม่ใช่ 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์ การนิเทศแนวใหม่ กลไกปฏิรูปการศึกษา
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
พิชิตปัญหา
กล้าหาญท้าทาย
ใช้ทฤษฎีระบบ


4. จากข้อ 3 ยุทธศษสตร์ 7-7-7 อยู่ในข้อใด
มีความเที่ยงตรงและมีเครือข่าย
พิชิตปัญหา
กล้าหาญท้าทาย
ร่วมชูธงทางความคิด


5. "ประกาศคุณภาพครูไทยในทศวรรษหน้า" ตรงกับวันใด
14 มกราคม 2554
15 มกราคม 2554
16 มกราคม 2554
17 มกราคม 2554


6. การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ การยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละเท่าใด
2
3
4
5


7. การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จัดตั้งปอเนาะต้นแบบทั้งสิ้นกี่แห่ง
24
42
48
84


8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปี ๒๕๕๓ เกี่ยวข้องกับข้อใดตามนโยบายมากที่สุด
Education Hub
Student Channal
School Mapping
BSC


9. ข้อใด ไม่ใช่ ห้องสมุด 3 ดี
หนังสือดี
บรรณารักษ์ดี
บรรยากาศดี
สารสนเทศดี


10. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายส่งเสริมการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 ประเด็นหลัก
พัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการอ่าน
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
พัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน
การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่านอย่างยั่งยืน


11. เป้าหมาย วาระแห่งชาติ เรื่องการอ่าน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปต้องอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.64 เป็นร้อยละ เท่าใด
95
95.94
96
98.46


12. ครม.เห็นชอบให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครูที่เสียชีวิตจากการปฏฺบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ 7 ขั้น เกิดจากมาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
55
56
77
78


13. ข้อใด ไม่ใช่ ระดับ แผนยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ทั้ง 5 แผนของกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับประถมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
กศน.


14. ทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) เป็นไปตามแนวทางข้อใด
BTS
BST
STB
TBS


15. คุณภาพครู ตลอดเดือนม.ค. 2554 การพัฒนาครูทั้งระบบใครเป็นเจ้าภาพตามนโยบาย
สพฐ.
สกอ.
สพฐ. และ สอศ.
สพฐ.และ สกอ.