โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 135 บทสรุปการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 คำขวัญวันเด็ก 54 โดย ติวสอบดอทคอม

1. เกณฑ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 โรงเรียนดัง ชั้น ม.1 ใช้สัดส่วนนักเรียนเขตบริการและทั่วไปตามข้อใด
50
50
60
40


2. ประกาศ สพฐ.การรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 ระดับก่อนประถมศึกษา ถูกทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
สถานศึกษาเป็นผู้จัดหาที่เรียนให้นักเรียนตามความเหมาะสม
ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปี ในเขตบริการโดยไม่มีการสอบ
กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนให้ใช้วิธีการจับสลาก
สนับสนุนให้ศูนย์การเรียนเอกชน ศาสนา อปท.รับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าเรียน


3. ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์การรับนักเรียนชั้น ป.1 ของ สพฐ.ปีการศึกษา 2554
สพป.เป็นผู้จัดหาที่เรียนให้ตามความเหมาะสม
ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7
รับเด็กที่จบการศึกษาก่อนประถมในและนอกเขตบริการทุกคน
กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับสลาก


4. การรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2554 ยึดตามข้อใด
นักเรียนได้เรียนตามความเหมาะสม
นักเรียนได้เรียนตามความต้องการ
นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
นักเรียนได้เรียนทุกคน


5. กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่จะรับได้และมีจำนวนมากจำเป็นต้องใช้วิธีการคัดเลือกต้องขอความเห็นชอบจากทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการรับนักเรียนของสถานศึกษา
สพป.
สพม.


6. สัดส่วนการรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนทั่วไป กรณีนักเรียนในเขตบริการรับตามข้อใด
ไม่เกินร้อยละ 50
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ไม่เกินร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80


7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนทั่วไป
สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตบริการและทั่วไป คือ 50 : 50
มีการสอบคัดเลือก 4 วิชา
รับเด็กทั่วไปโดยการจับสลาก
รับเด็กในเขตบริการด้วยการจับสลาก


8. การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ
สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.
สพม.


9. กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 สอบทุกวิชายกเว้นวิชาใด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ


10. โรงเรียนที่เปิดเฉพาะ ม.ปลายใช้การสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และนักเรียนโควต้า ไม่เกินร้อยละ 20 ในจำนวนนี้มีนักเรียนความสามารถพิเศษร้อยละไม่เกินเท่าไร
5
10
15
20


11. คำขวัญวันเด็ก ปี 2554 ของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมีว่าอย่างไร
รอบรู้ รอบคอบ มีจิตสาธารณะ
รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
รู้คิด รอบคอบ มีจิตสาธารณะ
มีจิตสาธารณะ รอบคอบ รู้คิด