โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 136 แผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2554 โดยติวสอบดอทคอม

1. แผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2554 มีทั้งหมดกี่ส่วน
3
5
7
9


2. แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2554 ข้อใดไม่มีในบทนำ
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด้านโอกาสทางการศึกษา
ด้านการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
ด้านการวิเคราะห์องค์กร


3. วิสัยทัศน์ อยู่ในส่วนใดของแผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2554
บทนำ
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ


4. ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามแผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2554 มีกี่เรื่องหลัก
3
4
5
6


5. ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามแผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2554
การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อขายโอกาส
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา


6. เป้าหมายยุทธศาสตร์คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ในประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก จากการทดสอบระดับชาติต้องมีคะแนนเฉลี่ยตามข้อใด
ร้อยละ 50
มากกว่าร้อยละ 50
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50


7. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามแผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2554 มีค่าเพิ่มขึ้นตามข้อใด
ร้อยละ 2 ต่อปี
ร้อยละ 3 ต่อปี
ร้อยละ 4 ต่อปี
ร้อยละ 5 ต่อปี


8. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา มีค่าตามข้อใด
40 : 60
60 : 40
70 : 30
80 : 20


9. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15 - 59 ปี) เพิ่มขึ้นตามข้อใด
8.5 ปี
9.5 ปี
10 ปี
12 ปี


10. เป้าหมายยุทธศาสตร์ อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ 15 - 60 ปี) มีค่าร้อยละเท่าใด
70
80
90
100