โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 137 1 ปี 19 โครงการ ศธ PISA โดย ติวสอบดอทคอม

1. ตลอดปี พ.ศ.2553 1 ปี 19 โครงการ 19 ความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับสูงสุดคือโครงการใด
เด็กพิการเรียนฟรีตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี
ปรับปรุงการดื่มนมฟรี อาหารกลางวันฟรี
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ปรับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก


2. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นใดที่ไม่ต้องยืมหนังสือเรียน
อนุบาล- ม.ปลาย
อนุบาล - ม.ปลาย และ ปวช.
ม.ปลาย และ ปวช.
อนุบาล - ม.ต้น


3. ยุทธศษสตร์พัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลคือข้อใด
ppp
333
777
3N


4. โครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ ปี 2554 - 2558 จำนวน 30,000 คน มีกี่รุ่น
3
4
5
6


5. ศธ.ถวายพระราชสมัญญา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามข้อใด
พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
พระผู้ทรงเป็นครูแก่แผ่นดิน
พระผู้ทรงเป็นครูทั้งแผ่นดิน


6. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต มีจำนวนกี่แห่ง
4,000 แห่ง
5,000 แห่ง
6,000 แห่ง
7,000 แห่ง


7. Quality Learning Foundation เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
กบข.
สกสค.
สสค.
กพร.


8. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย


9. ผู้ร่วมบริจาคกองทุนใด สามารถนำไปลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้เป็นจำนวน ๒ เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิหรือเงินได้สุทธิ
กองทุนครูของแผ่นดิน
กองทุนครูแห่งแผ่นดิน
กองทุนครูในแผ่นดิน
กองทุนครูทั้งแผ่นดิน


10. รายงานการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ปี ๒๕๕๒ ของประเทศสมาชิก OECD ประเทศไทยมีผลการประเมินเรื่องใดดีที่สุด
การอ่าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ความถนัดทางภาษา