โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 138 ส.ค.ส.พระราชทาน 54 ยุทธศษสตร์คนพิการทศวรรษที่สอง โดย ติวสอบดอทคอม

1. ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2554 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สากลสีใด
เหลือง
ชมพู
ครีม
เทา


2. ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2554 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สากล ผ้าปักพระกระเป๋าเป็นผ้าลายริ้วสีเหลืองสลับเทา ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตสีใด
ครีม
ชมพู
ขาว
เทา


3. ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2554 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สากล เนคไทลายริ้วสีใด
เหลืองสลับเทา
เหลืองสลับชมพู
ชมพูสลับครีม
ชมพูสลับครีม


4. ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2554 มีรูปหน้าคนยิ้มทั้งหมดกี่คน
408
418
428
429


5. ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2554 มีรูปสุนัขทรงเลี้ยงใดบ้าง
ทองแดง , ทองแท้
ทองแดง , ทองก้อน
ทองแท้ , ทองหยิบ
ทองแดง , ทองหยิบ


6. CSR เกี่ยวข้องกับคำขวัญวันเด็ก ปี 2554 ของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้อใดมากที่สุด
รอบคอบ
รู้คิด
มีจิตสาธารณะ
รอบคอบ รู้คิด


7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2554 ข้อใดสำคัญที่สุด
การพัฒนาระบบกองทุน
การขยายโอกาสและบริการทางการศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านคนพิการ
การจัดหารายได้ (ระดมทุน)


8. วิสัยทัศน์ นโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง ตรงกับข้อใด
คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ขยายโอกาส และการมีส่วนร่วม
คนพิการได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คนพิการได้รับการพัฒนา


9. นโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง ตรงกับมาตราใดของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 22
มาตรา 23
มาตรา 49
มาตรา 81


10. ปี พ.ศ.2554 ตรงกับปีนักษัตใด
ชวด
ฉลู
ขาล
เถาะ