โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 139 10 ประการปฏิรูปรอบสองปี 54 วันเด็ก 54 ป้องกันท้องวัยเรียน โดย ติวสอบดอทคอม

1. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกฎหมายตามข้อใด
กฏกระทรวง
กฏ ก.ค.ศ.
ประกาศ ก.ค.ศ.
พ.ร.ฎ.


2. ข้อใด คือ วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ.2554
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจ และก้าวเข้าสู่ผู้ใหญ่ที่มีความเป็นพลเมือง
สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และก้าวเข้าสู่ผู้ใหญ่ที่มีความเป็นพลเมือง
รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
รู้คิด รอบคอบ มีจิตสาธารณะ


3. หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ ชื่อหนังสือ มีชื่อว่าอย่างไร
ยุวภูมินทร์
ภูวมินทร์
ภูมินทร์
ยุวมินทร์


4. ศธ. ร่วมกับข้าราชการ ครู และประชาชน ถวายพระราชสมัญญานาม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าอย่างไร
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
พระผู้ทรงเป็นครูแก่แผ่นดิน
พระผู้ทรงเป็นครูแด่แผ่นดิน
พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน


5. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรการเชิงรุกป้องกันนักเรียนวัยเรียนท้องก่อนวัยอันควร
No Sex
Safety Sex
Prevent Sex
ส่งเสริมความประพฤติ


6. กรณีคนไทยทั้ง 7 ถูกจับกุมที่กัมพูชาเนื่องจากลุกล้ำเขตแดนกิโลเมตรที่เท่าไร
44
45
46
47


7. ข้อใด ไม่ใช่ สามแนวทางแรกในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ปี 2554
ศธ.จะจัดการศึกษาน้อยลง อำนวยการมากขึ้น
ระบบการศึกษาจะมี 3 ลู่
หลักสูตร
กระจายอำนาจเพิ่มการมีส่วนร่วม


8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาที่ต้องการให้เพิ่มขึ้นในปี 2554 ของกระทรวงศึกษาธิการคือร้อยละเท่าไร
30
40
50
60


9. โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีกี่แห่ง
9
10
11
12


10. สัดส่วนการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศษสตร์ภูมิภาค ปี 2554 นักเรียนในเขตบริการ ต่อ นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนดีประจำตำบล คือ 60 : 40 นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามข้อใด
3.2
3.3
3.4
3.5