โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 140 กฏเหล็ก 9 ข้อชินวรณ์ 5 องค์กรหลัก รับนักเรียน 54 วันครู

1. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในข้อใดสูงสุด
Infrom
Involve
Collaboration
Empowerment


2. Routine to Research ตรงกับข้อใด
คิดไป ทำไป
ทำไป คิดไป
เช้าชาม เย็นชาม
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา


3. Edutopia คือเป้าหมายตามนโยบายใดของเลขาธิการ กพฐ.
การศึกษาอุดมคติ
การศึกษาอยู่ที่ไหน
การศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตามสภาพพื้นที่


4. ข้อใดไม่ทำให้เกิด Improvement of Instruction
ระบบพี่เลี้ยง (coaching)
การวิจัยในชั้นเรียน
ภาวะผู้นำในโรงเรียน
การให้ครูเรียนรู้จากกันและกัน


5. ข้อใด ไม่ใช่ กฏเหล็ก 9 ข้อ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ เรื่องการรับนักเรียนปี 54
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
วางแผนการรับนักเรียนชัดเจน
นักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียน
การรับนักเรียนต้องมีรอบเดียว


6. จากข้อ 5 การรับนักเรียนต้องมีรอบเดียว ห้องละกี่คน
30
40
45
50


7. ประชาวิวัฒน์ ของท่านนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกี่ข้อ
3
5
9
11


8. ข้อใด ไม่ใช่ แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๔๘
การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา และประชาชน
การพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาและเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมการศึกษา
การพัฒนาเยาวชน


9. Open House หรือเปิดบ้านการศึกษา เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
นโยบายการรับนักเรียน
การแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาตีกัน
โณงเรียนอุปถัมภ์


10. คำขวัญวันครู ปี 2554 มีว่าอย่างไร
เทิดพระเกียรติทั่วฟ้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล
เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล
เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมิพลภูมินทร์
เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูแห่งแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล