โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 141 สัดส่วน สส.ใหม่ กองทุนครู วันเกิด ศธ ภาษาไทย นานาน่าออก โดย ติวสอบดอทคอม

1. คำรับรองปฏฺบัติราชการของ ศธ ปีงบประมาณ 2554 สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดตัวชี้วัดของ ศธ 12 ตัวชี้วัด ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดใหม่
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาและสายสามัญศึกษา ตาม กนป. 60 : 40
อัตราการเรียนรู้หนังสือของประชากร อายุ ๑๕-๖๐ ปี
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการวางรากฐานทางการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน


2. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายของ กองทุนครูของแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ลดภาระอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของครู
ยกย่องอาชีพครู
ส่งเสริมครูศึกษาต่อ


3. สโลแกนการจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับประเทศ ปี 2554 มีว่าอย่างไร
สุดยอดเด็กไทย ก้าวทันเทคโนโลยี
เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไกล ก้าวทันเทคโนโ,ยี
สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า
เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไปพร้อมกัน


4. โรงเรียนอนุบาลต้นแบบตามนโยบายนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์มีทั้งหมดกี่แห่งจากจำนวนทั้งสิ้น 29,000 แห่ง
70
80
90
100


5. 1 เมษายน พ.ศ.2554 กระทรวงศึกษาธิการมีอายุครบกี่ปี
117 ปี
118 ปี
119 ปี
120 ปี


6. ROAD MAP ศธ การศึกษาช่วงชั้นใดเน้นมีทักษะในการคิดชั้นสูง มีทักษะชีวิต รู้จักการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่อย่างพอเพียง
ป.3
ป.6
ม.3
ม.6


7. ตำแหน่งในบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะในข้อใดถูกต้อง
ครู
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ


8. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 มีกี่ระบบ กี่รูปแบบ
4 ระบบ 28 รูปแบบ
5 ระบบ 28 รูปแบบ
4 ระบบ 23 รูปแบบ
5 ระบบ 23 รูปแบบ


9. ภาษาไทยมีทั้งหมดกี่รูปกี่หน่วยเสียงตามลำดับ
21 รูป 21 หน่วยเสียง
21 รูป 32 หน่วยเสียง
44 รูป 21 หน่วยเสียง
44 รูป 32 หน่วยเสียง


10. สัดส่วน สส. ตามหมวด 6 ของ รธน.2550 ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วนใน มาตรา 93 คือข้อใด
400 : 80
80 : 400
375 : 125
125 : 375