โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 142 ศิลปินแห่งชาติ 53 , ผู้แทน ก.ค.ศ.ใหม่ , กขป. ใหม่ เงินเดือนครูใหม่ , โดย ติวสอบดอทคอม

1. วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันใด
4 กพ
14 กพ
24 กพ
25 กพ


2. ปี 2553 มีผู้ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติกี่คนกี่สาขา
3 สาขา 9 คน
9 สาขา 3 คน
5 คน 3 สาขา
3 สาขา 5 คน


3. ตามร่าง พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ...ขั้นต่ำชั่วคราวของครูผู้ช่วย คือข้อใด
7440
7480
8700
8740


4. จากข้อ 3 ขั้นสูง ของ อันดับ คศ.3 คือข้อใด
47450
48450
50550
59770


5. จากข้อ 3 บัญชีอัตราสำหรับทุกตำแหน่งในวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษที่จะได้รับคือข้อใด
9900 และ 13000
9900 และ 15600
15600
13000 และ 15600


6. จากข้อ 3 มาตราใดที่มีความสำคัญ
3 , 5
3 , 5 , 6
3 , 5 , 7
3 , 5 , 7 , 9


7. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ในส่วน ผอ.เขต.สพม.คือใคร
นายสมเกียรติ บุญรอด
นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร
นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
นายสำเริง กุจิรพันธ์


8. จากข้อ 7 ใครไม่ได้เป็นผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ จริงจิตต์
นางสนอง ชาระมาตย์
นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง
นายสุบัน ประทุมทอง


9. จากข้อ 7 ใครคือผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน สพป.
นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
นายสำเริง กุจิรพันธ์
นายนิวัฒน์ จริงจิตต์
นางยุพา ประเสริฐยิ่ง


10. บุคคลในข้อใด ไม่ได้เป็นคณะที่ปรึกษาใน กขป.
ศ.นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางศิริพร กิจเกื้อกูล
นายสุเมธ ตันติเวชกุล


11. สถานศึกษาแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องผ่านการประเมินกี่ด้าน
3
4
5
6


12. จากข้อ 11 ข้อใดไม่ใช่ด้านที่ต้องประเมินสถานศึกษาพอเพียง
บริการจัดการสถานศึกษา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จการจัดการศึกษา


13. 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษาครบกี่รอบ
5
6
7
8


14. การสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสัดส่วนของกลุ่มพนักงานราชการและครูอัตราจ้างสามารถจัดสอบได้สูงสุดร้อยละเท่าใดของอัตราที่ได้รับจัดสรร
10
15
20
25


15. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย PPP หรือ Public Private Partnerships
ระดับนานาชาติ
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
ระดับสถานศึกษา


16. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบาย 3N
NedNet
NEIS
NIPA
NLC