โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 143 3 เสาหลัก 456 องค์กรหลัก เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน โดย ติวสอบดอทคอม

1. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบาย 3 เสาหลักของ ศธ.
พัฒนาความมั่นคงและการเมือง
พัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาสังคม วัฒนธรรม การศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต


2. ข้อใด ไม่ใช่ 4 องค์กรหลักของ ศธ ในปัจจุบัน
สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
กพฐ.
กอ.
กอศ.


3. ข้อใด ไม่ใช่ 5 องค์กรหลักของ ศธ
สภาการศึกษา
สช.
กพฐ.
กอ.


4. ในปีงบประมาณ 2554 ศธ.ขาดแคลนอครูในสาขาใดน้อยที่สุด
คณิตศาสตร์
อังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย


5. ถ้า กมธ.วิสามัญฯ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯ ชี้หลัง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้จะทำให้เงินเดือนครูได้รับการปรับเพิ่มร้อยละเท่าไร
5
8
11
13


6. ข้อใด ไม่ใช่ 6 องค์กร ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554
กศน.
สกอ.
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนดีประจำตำบล


7. " เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน" ของ สพฐ.จัดอยู่ในงบประมาณรายจ่ายใด
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน


8. ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษาได้รับจัดสรรตามข้อใด
250 บาท/คน/ภาคเรียน
500 บาท/คน/ภาคเรียน
1,000 บาท/คน/ภาคเรียน
1,500 บาท/คน/ภาคเรียน


9. จากข้อ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับจัดสรรตามข้อใด
500 บาท/คน/ภาคเรียน
1,000 บาท/คน/ภาคเรียน
1,500 บาท/คน/ภาคเรียน
2,000 บาท/คน/ภาคเรียน


10. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ในการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
จัดสรรให้โณงเรียนเล็กตามนักเรียนยากจน (ด้อยโอกาส) 100 %
จัดสรรให้โรงเรียนประถมศึกษา ไม่เกิน 40 % ของนักเรียนประถมศึกษา
จัดสรรให้โรงเรียนมัธยมศึกษา ไม่เกิน 30 % ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนขยายโอกาส นักเรียน 121-300 คนละ 1500 บาท/คน/ภาคเรียน