โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 144 เปรียบเทียบประเมินภายนอกรอบสาม กับ กฎกระทรวง ศธ. โดย ติวสอบดอทคอม

1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ใช้ระยะเวลาประเมินทั้งสิ้นกี่ปี
3
4
5
6


2. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมีระยะเวลาตามข้อใด
ปี พ.ศ.2554 - 2558
ปีงบประมาณ 2554 - 2558
ปี พ.ศ.2554 - 2559
ปีงบประมาณ 2554 - 2559


3. การประเมินรอบสาม โดย สมศ.มีการประเมินกี่กลุ่มกี่ตัวบ่งชี้
3 กลุ่ม 4 ตัวบ่งชี้
4 กลุ่ม 11 ตัวบ่งชี้
3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้
4 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้


4. ข้อใด คือ กลุ่มตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
พื้นฐาน - อัตลักษณ์ - มาตรการส่งเสริม
พื้นฐาน - ผลการจัดการศึกษา - การบริหารจัดการศึกษา
อัตลักษณ์ - การประกันคุณภาพภายใน - การจัดการเรียนการสอน
มาตรการส่งเสริม - การจัดการเรียนการสอน - ผลการจัดการศึกษา


5. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบ่งชี้กลุ่มใดมีจำนวนรายการประเมินมากที่สุด
พื้นฐาน
อัตลักษณ์
มาตรการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน


6. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานเฉลี่ยกี่ปีย้อนหลัง
3 ปี
3 ปีการศึกษา
3 ปี พ.ศ.
3 ปีงบประมาณ


7. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเทียบกับกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพฯ 2553 ตัวบ่งชี้ใดไม่อยู่ในมาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา


8. มาตรฐาน เรื่อง การประกันคุณภาพภายในอยู่ในตัวบ่งชี้ใด
4
6
8
10


9. ข้อใดเรียงลำดับ สัดส่วน กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน : อัตลักษณ์ : มาตรการส่งเสริมได้ถูกต้อง
5 : 5 : 2
5 : 4 : 3
8 : 2 : 2
8 : 1 : 3


10. เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามข้อใดจัดกลุ่มไม่ถูกต้อง
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน = มาตรฐานที่ 1 , 3 , 2
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ = มาตรฐานที่ 1 , 3
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน = มาตรฐานที่ 1 , 3 , 4
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม = มาตรฐานที่ 1 , 2