ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 145 บันทึก สพฐ ปี 2554 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. อักษรย่อ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
ส.พ.ฐ.
สพฐ.
สพ.ฐ.
ส.พฐ.


2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
Office of The Basic Education Commission
Office of Basic Education Commission
Office Basic Education Commission
The office Basic Education Commission


3. ค่านิยมพื้นฐาน ของ สพฐ. มี 4 ประการ ข้อใด ไม่ใช่
Organisation Development
Benevolence
Eagerness
Compliance


4. ข้อใด คือ OBEC Core Values
เป็นองค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์ คือ ความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์ คือ ความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
องค์กรที่มีชีวิต จิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์ คือ ความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
องค์กรที่มีชีวิต จิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์ ความขยัน ยึดมั่นหลักยุติธรรม


5. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่คน
17
23
27
39


6. ใครเป็นประธาน กพฐ. คนปัจจุบัน
พระธรรมโกศาจารย์
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายชินภัทร ภูมิรัตน
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ


7. บุคคลในข้อใด ไม่ใช่ รองเลขาธิการ กพฐ.
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายเสน่ห์ ขาวโต
ดร.ดิเรก พรสีมา
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์


8. ROAD MAP การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล คือข้อใด
333
PPP
777
3 D 4 ใหม่


9. ข้อใด ไม่ใช่ ROAD MAP พัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระยะที่ 2
ห้องสมุด 3 ดี
คนไทยมีส่วนร่วม
ศูนย์กีฬาเพื่อชุมชน
ผู้บริหารนำการเปลี่ยนแปลง


10. ข้อใด ไม่ใช่ ภาพความสำเร็จของนโยบาย โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง
โรงเรียนมีความพร้อมด้านกายภาพ
โรงเรียนต้นแบบอาชีพ
โรงเรียนชุมชน


11. ข้อใด คือ สโลแกน นโยบาย โณงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนน่าอยู่ ครูนักเรียนดีมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนน่าอยู่ ครูนักเรียนดีมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ
โรงเรียนน่าอยู่ ครูนักเรียนดี ชุมชนมีส่วนร่วม


12. ข้อใด คือ ชื่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ที่ถูกต้อง
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ


13. นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจัดให้ผู้เรียนตามข้อใด
อนุบาล ถึง ม.ต้น
อนุบาล ถึง ม.ปลาย
อนุบาล ถึง ม.ต้น ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา
อนุบาลถึง ม.ปลาย ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา


14. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ใช้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายกี่รายการ
3
4
5
6


15. ข้อใด ไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล
ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


16. ข้อใด ไม่ใช่ ระดับของการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เขต
ภาค
ประเทศ
ศูนย์


17. กฐินพระราชทาน ปี 2553 จัดถวายที่ใด
วัดแก้วมรกต
วัดเบญจมบบิตร
วัดหนองไผ่
วัดทองนพคุณ


18. กิจกรรมในข้อใดช่วยให้รู้จักนักเรียนได้ดีที่สุด
case study
open house
การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


19. ข้อใด ไม่ใช่ วิสัยทัศน์ของ สพฐ ปี 2554
สพฐ เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษา
สพฐ เป็นผู้นำหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
สพฐ ต้องทำให้ได้ภายในปี 2556
เป็นคำตอบได้ทุกข้อ


20. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของ สพฐ ปี 2554
พัฒนา
ส่งเสริม
สนับสนุน
ขยายโอกาส


21. กลยุทธ์ของ สพฐ ปี 2554 มีกี่กลยุทธ์
4
5
6
7


22. ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ของ สพฐ. ปี 2554
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา


23. จุดเน้น ของ สพฐ ปี 2554 มี 10 จุดเน้น ข้อใด ไม่ใช่ 3 เรื่องแรก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
Emotion Quotient


24. ข้อใด กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบันทึก สพฐ ปี ๒๕๕๔ : 2011
พื้นสีเขียว ตรา สพฐ อยู่บนกลาง มีนักเรียน 10 คน ชาย 5 หญิง 5
พื้นสีเขียว ตรา สพฐ อยู่กลาง มีนักเรียน 10 คน ชาย 6 หญิง 4
พื้นสีส้ม ตรา สพฐ อยู่บนกลาง มีนักเรียน 12 คน ชาย 9 หญิง 3
พื้นสีส้ม ตรา สพฐ อยู่กลาง มีนักเรียน 12 คน ชาย 9 หญิง 3