ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 146 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดจาก พรบ.การศึกษษแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
มาตรา 9 (3)
มาตรา 31
มาตรา 48
มาตรา 49


2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศใช้ ณ วันใด
15 กุมภาพันธ์ 2554
16 กุมภาพันธ์ 2554
17 กุมภาพันธ์ 2554
18 กุมภาพันธ์ 2554


3. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามข้อใด
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


4. จากข้อ 3 ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนตามข้อใด
อนุบาล - ม.ต้น
อนุบาล - ม.ปลาย
ป.1 - ม.3
ป.1 - ม.6


5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 เป็นไปตามข้อใด
4 ด้าน 12 มาตรฐาน 56 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 12 มาตรฐาน 56 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้


6. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาขั้นื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2554
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านมาตรการส่งเสริม


7. มาตรฐษนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใดสำคัญที่สุดที่ต้องจัดให้มีเป็นลำดับแรก
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร


8. e - training เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใด
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8
มาตรฐานที่ 9


9. ข้อใด จับคู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ไม่ถูกต้อง
มาตรฐานที่ 7 ครู
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหาร
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
มาตรฐานที่ 10 สภาพแวดล้อมและการบริการ


10. วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใดโดยตรง
มาตรฐานที่ 12
มาตรฐานที่ 13
มาตรฐานที่ 14
มาตรฐานที่ 15


11. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใด ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านการจัดการศึกษา
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านมาตรการส่งเสริม


12. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย คือข้อใด
4 ด้าน 15 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
4 ด้าน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 15 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้


13. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่าและใหม่ มีจำนวนด้าน มาตรฐาน และตัวบ่งชี้แตกต่างกันตามข้อใดตามลำดับถูกต้อง
1 - 3 - 17
1 - 3 - 19
2 - 4 - 17
2 - 4 - 18