ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ชุด แผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11 กับการศึกษา โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบคอมดอท)

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนตามระยะเวลาข้อใด
สั้น
กลาง
ยาว
กลาง-ยาว


2. ข้อใดคือระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ.2554-2558
พ.ศ.2554-2559
พ.ศ.2555-2559
พ.ศ.2555-2560


3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ใช้หลักปรัชญาใด
Essentialism
Prerennialism
Sufficiency Economy
Progressivism


4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยึดหลักการพัฒนาตามข้อใด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
คนเป็นศูนย์กลางของการรับบริการ
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการรับบริการ


5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ พ.ศ.2570
ความเป็นไทย
ความพอเพียง
พันธมิตรกับประเทศเพื่อบ้าน
อาหารและพลังงาน


6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
การสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาฐานการผลิตและการบริการ
การสร้างภูมิกันทางเศรษฐกิจ


7. ข้อใด ไม่อยู่ในวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ความเสมอภาคเป็นธรรม
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีกี่ยุทธศาสตร์
5
6
7
8


9. ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือข้อใด
1
2
3
5


10. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
การศึกษา
ทักษะการทำงาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การดำเนินชีวิต


11. ปีการศึกษาเฉลี่ยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักมีค่าตามข้อใดตามลำดับ
10 ปี ร้อยละ 50
11 ปี ้อยละ 60
12 ปี ร้อยละ 50
13 ปี ร้อยละ 60