ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 159 ร่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาล "ยิ่งลักษณ์ 1" โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ร่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ 1 มีจำนวนกี่นโยบายแตกต่างจากนโยบายหาเสียงกี่ข้อ ตามลำดับ
7 นโยบาย 16 นโยบาย
8 นโยบาย 19 นโยบาย
8 นโยบาย 21 นโยบาย
8 นโยบาย 23 นโยบาย


2. ตามร่างนโยบายบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ 1 นโยบายเร่งด่วนมีกี่ข้อ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ในข้อใด
8 ข้อ , ข้อ 4
9 ข้อ , ข้อ 14
8 ข้อ , ข้อ 15
9 ข้อ , ข้อ 16


3. ข้อใดไม่ใช่นโยบายหลักตามร่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยิ่งลักษณ์ 1
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อม


4. ร่างแผนบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ 1 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ หมวดใด
หมวด 1
หมวด 3
หมวด 5
หมวด 7


5. คณะกรรมการ (คอป.) อยู่ในนโยบายใด
1.1.1
1.1.3
1.3
1.9


6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ากว่า 5 แสนบาท อย่างน้อย 5 ปี
เพิ่มรายได้รายวันสาหรับแรงงานเป็นวันละ 300 บาท และรายเดือนของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท
จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ
ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดลงร้อยละ 20 ในปี 2556


7. กองทุนพัฒนาศักยภาพสตรีเฉลี่ยจังหวัดละกี่บาทบาท
1 ล้านบาท
10 ล้านบาท
100 ล้านบาท
150 ล้านบาท


8. ข้อใดหมายถึง ปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ (มิลาเคิลไทยแลนด์ เยียร์)
2554 - 2555
2554 - 2556
2555 - 2556
2555 - 2558


9. ข้อใดกล่าวถูกต้องตาม นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ตให้โรงเรียน
ทดลอง โรงเรียนนำร่อง ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2554
ทดลอง โรงเรียนทั่วไป ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2554
ทุกห้อง ในโรงเรียนนำร่อง ชั้น ป.1
ทุกห้อง ในโรงเรียนทั่วไป ชั้น ป.1


10. ระดับพื้นตามข้อใดจะไม่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายตามนโยบาย
สถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
ที่สาธารณะ
การบริหาร