ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (32 จุดแรก)

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 165 2p2r แผนบริหารแผ่นดิน ฉ.9 กสทช. น่าออก โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใดเรียงลำดับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาน้ำท่วมบางระกำโมเดลได้ถูกต้อง
preparation-Prevention-Response-Recovery
preparation-Response-Recovery-Prevention
Prevention-preparation-Recovery-Response
Prevention-Recovery-Response-preparation


2. สายด่วนอุบัติภัยน้ำท่วมคือข้อใด
1669
1111
1212
1579


3. กรณีที่รัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ รัฐมนตรีช่วยจะได้รับมอบหมายตามข้อใด
ปฏิบัติหน้าที่แทน
รักษาราชการการ
รักษาการในตำแหน่ง
ปฏิบัติราชการแทน


4. แผนบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 9 มีระยะเวลาตามข้อใด
พ.ศ.2554-2557
พ.ศ.2555-2558
ปีงบประมาณ 2554-2557
ปีงบประมาณ 2555-2558


5. แผนปฏฺบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลาตามข้อใด
1 ปี
4 ปี
5 ปี
15 ปี


6. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อใดเป็นสำคัญ
พรบ.การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 และแผนปฏฺบัติการประจำปี
พรก.การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 และแผนปฏฺบัติราชการประจำปี
พรฎ.การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 และแผนปฏฺบัติการประจำปี
พรฎ.การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 และแผนปฏฺบัติราชการประจำปี


7. แผนบริหารราชการแผินดินรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมีองค์ประกอบสำคัญกี่ส่วน
4
6
8
9


8. ข้อใดไม่มีในแผนบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 9
แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย 8 นโยบาย
กลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ


9. เป้าหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หรือวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล อยู่ในส่วนใดของแผนบริหารราชการแผ่นดิน
แนวคิดและทิศทาง
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
กลไกลการนำแผนสู่การปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ


10. แผนงบประมาณตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นงบประมาณแบบใด
เกินดุล
สมดุล
ขาดดุล
คงที่


11. การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็น 3 ระยะ ข้อใดไม่ใช่
การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าประจำปี
การประเมินผลในระยะครึ่งแผน
การประเมินผลระหว่างดำเนินการ
การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน


12. NBTC คือหน่วยงานตามข้อใด
กทช.
กสทช.
กศช.
กศทช.


13. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด มีจำนวนกี่คน
9 คน
10 คน
11 คน
12 คน


ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (32 จุดแรก)
8-9 ตุลาคม2554 จ.บุรีรัมย์ โรงแรมเทพนคร  , 15-16 ตุลาคม2554 จ.นครปฐม
22-23 ตค 54 จ.อบลราชธานี โรงแรมกิจตรงวิลรีสอร์ท
29-30 ตค 54 จ.เพชรบูรณ์ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ โฮเท็ล  , 5-6 พย 54 จ.หนองบัวลำพู โรงแรมโชควิวัฒน์รีสอร์ท