ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (32 จุดแรก)
8-9 ตุลาคม2554 จ.บุรีรัมย์ โรงแรมเทพนคร  , 15-16 ตุลาคม2554 จ.นครปฐม
22-23 ตค 54 จ.อบลราชธานี โรงแรมกิจตรงวิลรีสอร์ท
29-30 ตค 54 จ.เพชรบูรณ์ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ โฮเท็ล  , 5-6 พย 54 จ.หนองบัวลำพู โรงแรมโชควิวัฒน์รีสอร์ท

ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน , 1 วัน 800 บ.
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ + ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม) โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 168 PMQA ใหม่ 54 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. PMQA ในการพัฒนาระบบราชการ ย่อมาจากอะไร
Pubic Sector Management Quality Award
Public Sector Management Quality Award
Public Secter Management Quality Aword
Public Secter Management Quality Award


2. PMQA หมายถึงข้อใด
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนที่ดี


3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ PMQA
2 มิติ 4 ปัจจัย 6 ความเข้มแข็ง 7 หมวด 11 ค่านิยม
4 มิติ 2 ปัจจัย 6 ความเข้มแข็ง 7 หมวด 10 ค่านิยม
2 มิติ 4 ปัจจัย 7 ความเข้มแข็ง 6 หมวด 11 ค่านิยม
4 มิติ 4 ปัจจัย 6 ความเข้มแข็ง 7 หมวด 10 ค่านิยม


4. PMQA ปรับปรุงมาจากข้อใดมากที่สุด
TRIS
Demiprize
MBNQA
TQA


5. PMQA เกี่ยวข้องกับกฎหมายใดมากที่สุด
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
พรบ.พลเรือนฯ 2551
พรฎ.การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546


6. ในกระบวนการ PMQA ข้อใดหมายถึง 2 มิติ
ผลผลิตและผลลัพธ์
ผลผลิตและกระบวนการ
ผลลัพธ์และกระบวนการ
ปัจจัยและผลผลิต


7. ข้อใดไม่ใช่หลักปัจจัย 4 ประการใน PMQA
2 วงจรการประเมิน
6 ระดับความแข็งแรง
7 หมวด
10 ค่านิยม


8. ค่านิยมหลักที่สำคัญที่สุดใน PMQA คือข้อใด
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
การนำองค์กร อย่างมีวิสัยทัศน์
ให้ความสำคัญกับบุคลากร
มุมมองในเชิงระบบ


9. การประเมินกระบวนการของ PMQA ใช้ข้อใด
ADLI
ALDI
KLTC
KCTL


10. การดำเนินการตาม PMQA มีเป้าหมายใดสำคัญที่สุด
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน
การพัฒนาองค์กร
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต และผลลัทธ์ต่อภารกิจของรัฐและเและเอกชน


11. ข้อใดเรียงลำดับ 7 หมวดของ PMQA ได้ถูกต้อง
การนำองค์กร-การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์-การให้ความสำคัญผู้รับบริการ-การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้-มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล-การจัดการกระบวนการ-ผลลัพธ์
ผลลัพธ์-การนำองค์กร-การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์-การให้ความสำคัญผู้รับบริการ-การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้-มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล-การจัดการกระบวนการ
ผลลัพธ์-การนำองค์กร-การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์-การให้ความสำคัญผู้รับบริการ-การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้-การจัดการกระบวนการ-มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
การนำองค์กร-การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์-การให้ความสำคัญผู้รับบริการ-การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้-มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล--ผลผลิต-ผลลัพธ์


12. ข้อใดไม่ใช่มิติของผลลัพธ์การดำเนินการใน PMQA
ประสิทธิผลตามพันธกิจ
คุณภาพการให้บริการ
ประสิทธิภาพของการปฏฺบัติงาน
การพัฒนาองค์กร