ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 32 ปรับค่าจ้างแรงงาน ปี 2553 ? Make A Quiz