455.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มี 6 คน
ตอบ ถูก
454.มาตรฐานความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา มี 7 ข้อ
ตอบ ถูก
453.มาตรฐานวิชาชีพครู มี 11 ข้อ
ตอบ ถูก (ที่เพิ่มคือ การประกันคุรภาพ และ คุณธรรม จริยธรรม)
452.วันเลือกตั้ง ส.ส. คือ 2 ก.พ.2557
ตอบ ถูก
451.3 ต.ค.2556 สมเด็จพระสังฆราช อายุ 100 ปี
ตอบ ถูก
450.นักเรียนชายสามารถไว้รองทรงได้
ตอบ ถูก ยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2518 ซึ่งระบุไว้ชัดเจน ให้นักเรียนชายไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้ “
449.บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2) มี 2 ประเภท 7 ระดับ
ตอบ ถูก
448.ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 11 ประเภท
ตอบ ถูก (อ้างอิง)
447.6 สาขาวิชาที่กู้ กรอ. คือ สัง-ศิลป์-วิศ-เษต-สุข-แพทย์ = สังคมศาสตร์-ศิลปศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-สาธารณสูข-แพทยศาสตร์
ตอบ ถูก
446.กลุ่มอาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติเพื่อการมีงานทำและรายได้ 7 กลุ่ม 24 สาขา = 4เษต-6อุต-4สัง-3คิด-2วิท-2อา-3จัย
ตอบ ถูก
445. 7 สาขาใหม่ของ สพฐ. คือ เกษตร-วิทยาศาสตร์-วิศวะ-บริหาร-คิดสร้างสรรค์-สังคม-อาหาร
ตอบ ถูก
444.สพฐ.2555 มี 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ
ตอบ ถูก
433.ROADMAP ศธ มี 2 ช่วงปี 5 พื้นที่ 5 อาชีพ 5 ศักยภาพ
ตอบ ถูก
432.แผนฉุกเฉินฟื้นฟูและเยียวยาน้ำท่วมของ ศธ มี 9 แผน
ตอบ ถูก (อ้างอิง)
341.ศปภ.ย่อมาจาก ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สายด่วน 1111 กด 5
ตอบ ถูก
340.แผนงบประมาณรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เป็นแบบขาดดุล
ตอบ ถูก
390.PMQA มี 2 มิติ 4 ปัจจัย 7 หมวด 11 ค่านิยม
ตอบ ถูก
389.รัฐธรรมนูญ 2550 มี 15 หมวด 309 มาตรา
ตอบ ถูก
388.แผนบริหารราชการแผ่นดินมีระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
ตอบ ถูก
387.นโยบายรัฐบาล มี 8 นโยบาย
ตอบ ถูก
386.การเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ตราเป็นกฎหมาย พรบ.
ตอบ ผิด (พรฎ.)
385.บัตรประจำตัวประชาชน มีอายุ 6 ปี
ตอบ ผิด (8 ปี)
384.ประชาชาวไทยต้องทำบัตรประชาชน อายุ 7 ปีบริบูรณ์ - 70 ปีบริบูรณ์
ตอบ ถูก
383.สถานที่ราชการและเอกชนห้ามปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้ง
ตอบ ถูก
382.ระเบียบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.มี 3 กรณี คือ ปกติ พิเศษ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ตอบ ถูก
381.จำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย ๑๗๐,๓๔๒ คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน
ตอบ ถูก
380.ตาม พรฎ.การยุบสภาฯ 54 ให้ นายกรัฐมนตรีและประธาน กกต.รักษาการตาม พรฎ.
ตอบ ถูก อ้างอิง
379.พรฏ.ยุบสภาผู้แทนราษฎร์ 2554 อาศัยความอำนาจ ม.108 และ 187 รธน.2550 มีผลวันประกาศ 10 พ.ค.54
ตอบ ถูก
378.เมื่อมีการยุบสภา รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งแต่ยังรักษาการ ตาม ม.181 รธน.50
ตอบ ถูก
377.แถลงการณ์ยุบสภามีผลใช้บังคับวันที่ 10 พ.ค. 54 กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค.54
ตอบ ถูก อ้างอิง
376.พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอบ ถูก
375.พรบ.เงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ฉ.2 พ.ศ.2554 ใช้บังคับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ตอบ ถูก
374.พรบ.จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 เป็นปีที่  66 ประกาศ 22 มีนาคม 54 ใช้บังคับวันที่ 23 มีนาคม 54 มี 14 มาตรา แบ่งเป็น 8 อำเภอ
ตอบ ถูก อ้างอิง
373.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันภายในของสถานศึกษามี 4 ด้าน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้
ตอบ ผิด ( 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้) อ้างอิง
372.คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนไม่เกิน 11 คน
ตอบ ผิด ( ไม่เกิน 13 คน) อ้างอิง
371.ตามระเบียบผู้ที่จะได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการต้องบริจาคด้วยความสมัครใจรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
ตอบ ผิด ( 1 แสนบาท) อ้างอิง
370.โรงเรียนขยายโอกาส จะย้ายไป สพม. ห่าง รร.มัธยมเดิม ไม่น้อยกว่า 8 กม. เนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 25 ไร่ ระดับนักเรียนมัธยมมากว่าประถม แนวโน้มรับ ม.เพิ่มขึ้น มีแผนปรับลดรับประถมเหลือแต่มัธยม ภายใน 6 ปี การย้ายถือเสียงข้างมาก ของ ผู้บริหาร ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา
ตอบ ถูก
369.ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ความจุ ๑ ตารางเมตร ต่อนักเรียน ๑ คน จำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ ๔๕ คน (กรณีใช้ครูสอน) กรณี ใช้ครูและสื่อ ไม่เกิน 90 คน
ตอบ ถูก
368.การเรียกประชุมรัฐสภา ตราเป็นกฎหมาย  พรฎ.
ตอบ ถูก
367.จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายความว่า จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล ตาม พรบ.บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
ตอบ ถูก
366.การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต้องดำเนินการภายใน 180 วันนับแต่ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉ.3 (2553) ใชับังคับ
ตอบ ถูก
365.การขอขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา สพฐ. ต้องขอก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
ตอบ ถูก
364.การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม มี 4 มาตรฐาน 5 ด้าน 11 ตัวบ่งชี้
ตอบ ถูก
363.การประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.รอบสามมีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2554-2558)
ตอบ ถูก
363.ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ตอบ ถูก
362.การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553 ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ ต้องพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 3 รอบการประเมิน
ตอบ ถูก
361.ผู้สอบแข่งขันได้ไม่มีใบอนุญาตฯ มาแสดงในวันรายงานตัว ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวได้ แม้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกใบอนุญาตฯให้ย้อนหลังก่อนวันรายงานตัวก็ตาม
ตอบ ถูก
360.เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มัธยมศึกษาตอนต้น 1,275 บาท/คน/ภาคเรียน สัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 30 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด
ตอบ ถูก
359.เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประถมศึกษา 320 บาท/คน/ภาคเรียน สัดส่วน ไม่เกินร้อยละ 40 ของนักเรียนประถมศึกษาทั้งหมด
ตอบ ถูก
358.อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีสัดส่วน โดยตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น คือ 2 : 4 : 3
ตอบ ถูก
357.การยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กรณีบริจาคส่งเสริมการอ่าน สามารถนำมายกเว้นได้ 2 เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน
ตอบ ถูก
356.คุณสมบัติเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งรอง.ผอ.สพท.ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า คศ.4 หรือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า จะต้องปฏฺบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ตอบ ถูก
355.ร่างเงินวิทยฐานะใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ วิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท
ตอบ ถูก
354.ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภทวิชาการมีอยู่ 4 ระดับ
ตอบ ผิด (มี 5 ระดับ การ-นาญ-เศษ-ชาญ-วุฒิ = ปฏิบัติการ - ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ-ทรงคุณวุฒิ)
353.มาตรการลดต้นทุนผู้ผลิตส่งเสริมการอ่านมี 2 มาตรการ คือ ลดและยกเว้นภาษี
ตอบ ถูก
351.351.ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมี 4 ยุทธศาสตร์ 20 ตัวบ่งชี้
ตอบ ถูก
350.Backward Design มีขั้นตอน คือ กำหนดมาตรฐาน , กำหนดร่องรอยหลักฐาน และ วางแผนจัดกิจกรรม
ตอบ ถูก
349.เวลาเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้จัดเป็น รายปี ราคภาค รายภาค ตามลำดับ
ตอบ ถูก
347.ค่ายื่นคำขอเปลี่ยนแปลง โอน เลิกกิจการ ฉบับละ 100 บาท
ตอบ ถูก
346.ค่ายื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ฉบับละ 500 บาท
ตอบ ถูก
346.ใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 300 บาท นอกระบบ 500 บาท
ตอบ ผิด ( ในระบบ 500 นอกระบบ 300)
345.ใบอนุญาตให้จัดตั้งโณงเรียนนอกระบบ ฉบับละ 3,000 บาท
ตอบ ถูก
343.ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ฉบับละ 5,000 บาท
ตอบ ถูก
342.องค์ประกอบการประเมิน สมศ.รอบ 3 มี 12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (9) , ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (1) , ตัวบ่งชี้มาตรฐษนส่งเสริม (2)
ตอบ ถูก
341.เกณฑ์ประเมิน สมศ.รอบ 3 (2554 - 2558) มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านพื้นฐาน ด้านอัตลักษณ์ ด้านมาตรฐานส่งเสริม
ตอบ ถูก
341.ยุทธศษสตร์พัฒนาสถานศึกษายุคใหม่ คือ 777
ตอบ ถูก
340.เกณฑ์ประเมิน สมศ.รอบ 3 (2554- 2558) มี 7 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้
ตอบ ถูก
397.การกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ได้แก่ ทางกาย วาจา อากัปกิริยา การสื่อสาร ที่ผู้ถูกกระทำมิได้ยินยอมหรือเดือดร้อนรำคาญ
ตอบ ถูก
396.ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2552 ทุกกลุ่มอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 0.1
ตอบ ถูก
395. Education for all คือ  การศึกษาเพื่อปวงชน
ตอบ ถูก
394.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระยะยาว มีระยะเวลา 10 ปี คือ พ.ศ.2550 - 2559
ตอบ ถูก
393.ข้าราชการระดับ 9  ขึ้นไป  ประเภท ก สามารถเบิกบี้ยเลี้ยงเดินทางในอัตรา 210 บาท
ตอบ ผิด  (240 บาท)
392.เบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ข คือ การเดินทางในท้องที่ต่างอำเภอในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นอำเภอเมือง
ตอบ ถูก
391.เบี้ยเลี้ยงเดินทาง มี 2 ประเภท คือ  ประเภท ก และ ประเภท ข
ตอบ ถูก
390.การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ ไม่เกิน 1 คน สำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏฺบัติการ  ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏฺบัติงาน และระดับชำนาญงาน  หรือเทียบเท่าระดับ 6 ลงมา
ตอบ ถูก
389.สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ตอบ ถูก
388.เข้ารับการเตรียมพล หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจำการ
ตอบ ผิด (เข้ารับการตรวจเลือก หมายความว่า  เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจำการ)
387.การลาป่วยหรือลากิจซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง
ตอบ ถูก
386.การนับวันลานับตามปีงบประมาณ
ตอบ ถูก
385.ข้าราชการที่ไปช่วยราชการที่ใดให้ขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น
ตอบ ถูก
384.ข้าราชการ  ให้ลาบวชหรือประกอบพิธีฮัจย์โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ได้ไม่เกิน 120 วัน แต่ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ตอบ ถูก
383.ปีงบประมาณหนึ่งข้าราชการและลูกจ้างประจำมีสิทธิลาพักผ่อนได้10 วันทำการ
ตอบ ถูก
382.ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน  45 วันทำการ
ตอบ ถูก
381.ในปีงบประมาณหนึ่งการป่วยธรรมดาโดยได้รับเงินเดือนไม่เกิน  60  วันทำการ  
ตอบ ถูก
380.การลาที่นับวันลาเฉพาะวันทำการ คือ ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน
ตอบ ถูก
379.การลา มี 9 ประเภท
ตอบ ถูก
378.อัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  พ.ศ.2550  วันปกติ  ชม.ละ  50  บาท  ไม่เกิน 4  ชม.  =  200  บาท
ตอบ ถูก
377.อัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  พ.ศ.2550  วันหยุดราชการ  ชม.ละ  60  บาท  ไม่เกิน  7  ชม.  =  420  บาท
ตอบ ถูก
376. การคำนวณโควตาร้อยละ  15  เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  2  ขั้น  (รวมทั้งปี)  ให้คำนวณจากจำนวนข้าราชการครู  และลูกจ้างประจำ  ณ  วันที่  2  กันยายน  2553  โดยถือเสมือนว่าเป็นจำนวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ  ณ  วันที่  2  มีนาคม  2553 เฉพาะการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครั้งที่  2   (1 ตุลาคม 2553)
ตอบ  ผิด  (1 กันยายน 2553 , 2 มีนาคม 2553)
375. อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 4 ปี คือ 7,940 บาท เมื่อผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ได้รับ 10,770 บาท
ตอบ ถูก
374.เหตุผลในการประกาศ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ  หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  พ.ศ.2553 คือ มาตรา 44 วรรค 2 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ตอบ ถูก
373.ขั้นเงินเดือนมีทั้งหมด 24 ขั้น
ตอบ ถูก
372.ขั้นเงินเดือน สูงสุดของ คศ.3  คือ  47,450 บาท
ตอบ ถูก
371.ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ  หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  พ.ศ.2553 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเงินเดือน 18,040 บาท ที่ผ่านการประเมินสามารถสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐษนะชำนาญการพิเศษได้
ตอบ ถูก
370.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ  หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  พ.ศ.2553 ที่เงินเดือนเต็มขั้นแล้วสามารถข้ามไปใช้อันอันดับต่อไปโดยไม่ต้องรอวิทยฐานะ คือ คศ.3 และ คศ.4
ตอบ ถูก
369.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ  หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  พ.ศ.2553 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2553
ตอบ ถูก
368.กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาใน ก.ค.ศ. ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
ตอบ ถูก
367.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
ตอบ ผิด (อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์)
366.กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวน 9 คน
ตอบ ผิด (12 คน)
365.ประธานกรรมการ ใน ก.ค.ศ. คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ตอบ ผิด (รัฐมนตรี)
364.สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐ ตามประกาศกระทรวง
ตอบ ถูก
363.หน่วยงานการศึกษา หมายความว่า โรงเรียน , สพท. , สนง.นอกโรงเรียน ,  แหล่งเรียนรู้ตามประกาศ สพท.
ตอบ ถูก
362.ตัวเลขที่อยู่หลังจุดเลขประจำส่วนราชการ คือ สถานศึกษา
ตอบ ถูก
361.ผู้รักษาการตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) คือ นายกรัฐมนตรี
ตอบ ถูก
360.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ยกเลิก (5) มาตรา 7 , วรรค 1 มาตรา 21
ตอบ ถูก
359.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 ยกเลิก มาตรา 33 เพิ่ม วรรค 5 มาตรา 36
ตอบ ถูก
358.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ยกเลิก มาตรา 37 เพิ่มข้อความวรรค 5 มาตรา 38
ตอบ ถูก
357.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 เป็นเล่มที่ 127 ตอนที่ 45 ก ในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ถูก
356.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน
ตอบ ถูก
355.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2553
ตอบ ถูก
354.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 เป็นฉบับที่ 3
ตอบ ถูก
353.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.3553 เป็นฉบับที่ 3
ตอบ ผิด (เป็นฉบับที่ 2)
352.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 เป็นฉบับที่ 3
ตอบ ถูก
351.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 คือ มีการปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษา และให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอบ ถูก
350.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับทีี่ 2) พ.ศ.2553 คือ ความไม่คล่องตัวในการบริหาร และให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ตอบ ถูก
349.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 คือ ทำหให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์และให้มีคุณภาพในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอบ ถูก
348.กลยุทธ์ สพฐ. ปี 2554 มี 4 หลักการ 4 จุดเน้น 5 เป้าหมาย 5 ผลผลิต 6 กลยุทธ์
ตอบ ถูก
347.ตามประกาศใหม่ เขตพื้นที่มัธยมศึกษา มีจำนวน 42 เขตพื้นที่
ตอบ ถูก
346.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีจำนวน 183 เขต
ตอบ ถูก
345.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ถูก
344.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มี 42 เขต สำหรับ กทม.มี 2 เขต เขต 1 มี 67 โรงเรียน เขต 2 มี 51 โรงเรียน
ตอบ ผิด (กทม. มีเขตเดียว)
343.จากการกำหนดเขตพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาใหม่ทำให้มี เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต มัธยมศึกษา 42 เขต
ตอบ ถูก
342.การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก สพท.
ตอบ ถูก
341.หลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งส่วนราชการใน สพท. ให้ตราเป็น ประกาศกระทรวง
ตอบ ถูก
340.หลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งส่วนราชการใน สพฐ. ตราเป็นกฏกระทรวง
ตอบ ถูก
339.เลขาธิการ กพฐ. เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ถูก
338.เลขาธิการ กพฐ.คนปัจจุบัน คือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ตอบ ผิด (ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน)
337.สำนักงานรัฐมนตรี ในกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะเป็นกรม
ตอบ ผิด (ไม่เป็นกรม)
336.การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางแบ่งออกเป็น 6 ส่วนราชการ
ตอบ ถูก
335.การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ในส่วนกลาง ในเขตพื้นที่กาึรศึกษา และในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นนิติบุคคล
ตอบ ถูก
334.การแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิ์พร้อมประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิด จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ถูก
333.การประกอบวิชาชีพครูระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตมีความผิด จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ถูก
332.การประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีความผิด จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ถูก
331.สำนักงาน สก.สค.มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ถูก
330.ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด กรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ คือ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ตอบ ถูก
329.ใบแทนใบอนุญาตต้องประทับด้วยอักษรสีแดง
ตอบ ถูก
328.ถ้าคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออกใบอนุญาตให้ ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา
ตอบ ถูก
327.การถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พักได้ไม่เกิน 3 ปี
ตอบ ผิด (ไม่เกิน 5 ปี)
326.ผู้ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วอย่างน้อย 3 ปี
ตอบ ผิด (อย่างน้อย 5 ปี)
325.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุ 5 ปี
ตอบ ถูก
324.ผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อคณะกรรมการคุรุสภา
ตอบ ผิด (ยื่นต่อเลขาธิการคุรุสภา)
323.ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ตอบ ผิด (ต้องมี)
322.ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ตอบ ถูก
321.ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ถูก
320.ผู้มีหน้าที่ดูแลและรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตอบ ถูก
319.ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษามี 4 ประเภท
ตอบ ถูก
318.อัตราค่าธรรมเนียมแสดงความรู้ความชำนาญรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ 400 บาท
ตอบ ถูก
317.อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ 300 บาท
ตอบ ถูก
316.อัตราค่าธรรมเนียมในการต่อทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ 200 บาท
ตอบ ถูก
315.อัตราค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ 500 บาท
ตอบ ถูก
314.รายได้ของคุรุสภามาจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ถูก (งบประมาณแผ่นดิน)
313.คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานด้านสวัสดิการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ตอบ ผิด
312.คุรุสภาเป็นองค์การมหาชน
ตอบ ผิด (เป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ)
311.คุรุสภา มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ถูก
314.รายได้ของคุรุสภามาจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ผิด (จากงบประมาณแผ่นดิน)
313.คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานด้านสวัสดิการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ตอบ ผิด (เป็นหน้าที่ สก.สค. ไม่ใช่ คุรุสภา)
312.คุรุสภาเป็นองค์การมหาชน
ตอบ ผิด (เป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ)
311.คุรุสภา มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ถูก
310.เขตมัธยมศึกษาที่จะตั้งขึ้นใหม่มีจะนวน 41 เขต
ตอบ ถูก
309.หลักเกณฑ์สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ประสงค์ย้ายไปอยู่ สพท.มัธยมฯ มี 7 ข้อ คือ มีระยะห่างจากโรงเรียนมัธยม 8 กม. มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 25 ไร่ จำนวนนักเรียนระดับมัธยมมากกว่าประถม ภายใน 6 ปี ต้องปรับลดให้เหลือเฉพาะมัธยม  สอบถามความสมัครใจตามเกณฑ์การย้ายไป สักัด อปท. สพท.ต้นสังกัดพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ และ หากไม่เข้าเกณฑ์ 6 ข้อแรก ให้ส่งข้อมูลให้ สพฐ.พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ตอบ ถูก
308.ขั้นตอนแรกของการเลิกสถานศึกษา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาจัดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ปกครอง
ตอบ ถูก
307.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจพิจารณาจัดตั้งโรงเรียน
ตอบ ถูก
306.โรงเรียนที่ตั้งใหม่ต้องอยู่ห่างจากโรงเรียนประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร
ตอบ ถูก
305.การจัดตั้งโรงเรียน ต้อมีที่ดินตามหลักฐานอนุญาตจำนวน ไม่น้อยกว่า 25 ไร่
ตอบ ถูก
304.การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ต้องมีนักเรียนชั้นบะไม่น้อยกว่า 25 คน
ตอบ ผิด (ไม่น้อยกว่า 80 คน)
303.การจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา ต้องมีจำนวนนักเรียนแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่า 80 คน
ตอบ ผิด (ไม่น้อยกว่า 25 คน)
302.คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษามีจำนวน ไม่เกิน 5 คน
ตอบ ถูก
301.การศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ ประถมศึกษา
ตอบ ถูก
300.การแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องตราเป็น กฏกระทรวง
ตอบ ถูก
299.ประธาน ก.ค.ศ.คือ รมว.ศธ.
298.ข้าราชการครูสายผู้สอน มี 5 วิทยฐานะ
ตอบ ถูก
297.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ประเภท
ตอบ ถูก
296.สพท.ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตอบ ถูก
295.กระทรวงศึกษาธิการ มี 6 ส่วน 5 กรม
ตอบ ถูก
294.ประธาน สก.สค. คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ถูก
293.ประธานคณะกรรมการคุรุสภา คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ตอบ ถูก
292.สมาชิกคุรุสภามี 2 ประเภท
ตอบ ถูก
291.ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุอย่างต่ำ คือ 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ถูก
290.ก.ค.ศ.ตามกฎหมายใหม่ มีจำนวน 28 คน
ตอบ ผิด (กฎหมายใหม่ 28 + 3 , 3 ใหม่มาจาก ผอ.เขตมัธยม -ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษามัธยม-ผู้แทนครูมัธยม)
289.คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามี 23 คน
ตอบ ถูก
288.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมด 17 คน
ตอบ ถูก
287.คณะกรรมการคุรุสภา มีจำนวน 39 คน
ตอบ ถูก
286.องค์กรวิชาชีพครู ได้แก่ คุรุสภา และสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ถูก
285.ถ้าผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้มาตรฐาน สมศ.จะดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลำดับแรก
ตอบ ถูก
284.การประเมินภายนอกกำหนดให้มีการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 6 ปี
ตอบ ผิด (อย่างน้อย 1 ครั้งใรทุก 5 ปี)
283.สมศ.ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต้องคำนึงถึง ความมุ่วหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา
ตอบ ถูก
282.หน้าที่ของ สมศ. คือ กำกับการศึกษาของสถานศึกษา
ตอบ ผิด (ออกพัฒนาเกณฑ์และประเมินการจัดการศึกษา)
281.สมศ.เป็นองค์กรมหาชน
ตอบ ผิด (เป็นองค์การมหาชน)
280.อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายใหม่ มีจำนวน 3 คน
ตอบ ถูก
279.กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายใหม่มีจำนวน 9 คน
ตอบ ผิด (12 คน)
278.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตาม พรบ.กฎหมายใหม่ทางการศึกษาทั้ง 3 ฉบับ คือนายรัฐมนตรี
ตอบ ถูก
277.ผู้รักษาการตาม พรบ.กฎหมายใหม่ทางการศึกษา ทั้ง 3 ฉบับ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ถูก
276.เมื่อมีการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ
ตอบ ถูก
275.อนุกรรมการโดยตำแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง
ตอบ ถูก
274.อนุกรรมการโดยตำแหน่ง ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ.และผู้แทนคุรุสภา
ตอบ ถูก
273.ให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ.ระเบบียบบริหารราชการ ศธ. พ.ศ.2553 ภายใน 90 วัน นับแต่ พรบ.ใช้บังคับ
ตอบ ผิด (ภายใน 180 วัน)
272.การกำหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายใหม่ ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่ พรบ.ใช้บังคับ
ตอบ ผิด (ภายใน 90 วัน)
271.คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีอักษรโดยย่อ ว่า "อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา"
ตอบ ถูก
270.อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตอบ ถูก
269.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาในการประกาศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ตอบ ถูก
269..พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ให้ รมว.ศธ. รักษาการตาม พรบ.
ตอบ ถูก
268.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ประกาศใช้ 23 กรกฎาคม 2553
ตอบ ผิด (ประกาศ  22 กรกฎาคม 2553)
267.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มีนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม พรบ.
ตอบ ผิด (นายก ฯ รับสนองฯ)
266.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มีุ 6 มาตรา
ตอบ ถูก
265.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  ใช้บังคับ  22  กรกฎาคม  2553
ตอบ ผิด (23 กรกฎาคม 2553)
264.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ถูก
263.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
ตอบ ถูก
262.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน
ตอบ ถูก
261.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2553
ตอบ ถูก
260.คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวน 23 คน
ตอบ ถูก
259.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวน 17 คน
ตอบ ถูก
258.คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวน 39 คน
ตอบ ถูก
257.องค์กรวิชาชีพครู คือ คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สภาวิชาชีพครู
ตอบ ถูก
256.หากผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้มาตรฐาน สมศ.จัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขต่อสถานศึกษาเป็นลำดับแรก
ตอบ ผิด (เสนอหน่วยงานต้นสังกัด)
255.สถานศึกษามีการประเมินภายนอกครั้งแรกในปี พ.ศ.2548
ตอบ ถูก
254.การประเมินภายนอกของสถานศึกษากำหนดให้มีขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี
ตอบ ถูก
263.สมศ.ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต้องคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษา
ตอบ ถูก
262.หน้าที่ของ สมศ.คือ กำกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตอบ ผิด (ประเมินคุณภาพ)
260.สมศ.เป็นองค์กรมหาชน
ตอบ ผิด (องค์การมหาชน)
259.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาได้ทุกระดับ
ตอบ ถูก
258.ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกตั้งจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ถูก
257.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภา
ตอบ ผิด
256.องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาในกระทรวงศึกษาธิการ มี 4 องค์กร
ตอบ ถูก
255.หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีลักษณะหลากหลาย
ตอบ ถูก
254.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีจำนวน 8 สาระการเรียนรู้
ตอบ ถูก
253.ผู้มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตร คือ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ ผิด (สถานศึกษา)
252.ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ผิด (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
251.โรงเรียนที่มีนักเรียน 300 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน
ตอบ ผิด (9 คน)
250.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวน 17 คน
ตอบ ผิด 15 คน (17 กรณีมีการบริหารสถานศึกษาเอกชน)
249.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน ไม่เกิน 27 คน
ตอบ ถูก
248.การพิจารณาเวลาเรียนเป็นไปตามการประเมินผู้เรียน ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ตอบ ผิด (ไม่พิจารณา)
247.การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
ตอบ ถูก
246.การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งระดับออกเป็น ต่ำกว่าปริญญาและปริญญา
ตอบ ถูก
245.การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอบ ถูก
244.การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาไม่ใช่ระดับการศึกษาของการศึกษาในระบบ
ตอบ ถูก
243.การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ
ตอบ ถูก
242.คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวน ไม่เกิน 5 คน
ตอบ ถูก
241.สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้
ตอบ ถูก
240.การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษาและระยะเวลา คือ การศึกษานอกระบบ
ตอบ ถูก
239.ครอบครัวที่จะจัดการศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอบ ถูก
238.ครอบครัวที่จะจัดการศึกษาต้องยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ ผิด (ยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
237.การศึกษาภาคบังคับ ต้องจัดให้เด็กที่เข้าเรียนนั้นต้องมีอายุ ย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบสี่
ตอบ ผิด (ย่างเข้าปีที่ 7 - ย่างเข้าปีที่ 16)
236.การศึกษาสำหรับคนพิการ ต้องจัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
ตอบ ถูก
235.รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไ่ม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ตอบ ผิด (ไม่น้อยกว่า 12 ปี)
234.ครู ไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ถูก
233.สมศ. คือ สำนักงานรประเมินคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
ตอบ ผิด (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)
232.การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึงการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตอบ ถูก
231.การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนอุดมศึกษา
ตอบ ถูก
230.ผู้รักษาการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 คือ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ถูก
229.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข ฉ.2  คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ตอบ ถูก
228.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือ นายชวน หลีกภัย
ตอบ ถูก
227.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีทั้งหมด 9 หมวด 78 มาตรา
ตอบ ถูก
226.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข ฉ.2  ประกาศฬช้ 19 ธันวาคม 2545 ใช้บังคับ 20 ธันวาคม 2545
ตอบ ถูก
226.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้ 19 สิงหาคม 2542 มีผลบังคับใช้ 20 สิงหาคม 2542
ตอบ ถูก
225.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ....ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อ 14 สิงหาคม 2542
ตอบ ถูก
224.คำลงท้ายหนังสือราชการถึงนายกรัฐมนตรี คือ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
ตอบ ผิด (ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง)
223.ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ คือ หัวหน้ากองขึ้นไป
ตอบ ถูก
222.หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีผู้รับจำนวนมาก และมีใจความเดียวกัน
ตอบ ถูก
221.หนังสือที่เจ้าหน้าต้องปฏิบัติทันทีคือหนังสือใดชั้นความเร็ว ด่วนที่สุด
ตอบ ถูก
220.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ คือ อธิบดี
ตอบ ถูก
219.ชั้นความเร็วพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ด่วน ด่วนมาก และด่วนที่สุด
ตอบ ถูก
218.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในทางราชการมี 4 ชนิด
ตอบ ถูก
217.หนังสือประทับตราที่ใช้แทนการลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการเหนือระดับกรมขึ้นไป
ตอบ ผิด (ระดับกรมขึ้นไป)
216.หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรมเดียวกันให้ใช้หนังสือภายใน
ตอบ ผิด (หนังสือภายนอก)
215.การตีคำว่า "ลับ" ของเอกสารราชการ ใช้หมึกสีแดงเพื่อความเด่นชัดเป็นระบบระเบียบ
ตอบ ผิด (สีอะไรก็ได้ที่เห็นเด่นชัด)
214.รปภ.10 คือเอกสาร ลับที่สุด รปภ.9 คือ เอกสารลับมาก รปภ.8 คือ เอกสารลับ
ตอบ ผิด (ลับ = น้ำเงิน ,ลับมาก = แดง , เหลือ = ลับที่สุด)
213.ใบปกของเอกสารชั้น "ลับ" คือ สีน้ำเงิน ชั้น "ลับมาก" คือ สีแดง ชั้น "ลับที่สุด" คือ "สีเหลือง"
ตอบ ถูก
212.ชั้นความลับของเอกสารราชการแบ่งเป็น 3 ชั้น
ตอบ ถูก
211.หนังสือราชการที่อายุการเก็บรักษาครบให้เจ้าหน้าที่ขออนุญาตทำลาย ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ
ตอบ ผิด (ปีงบประมาณ)
210.ชั้นความเร็วพิเศษของหนังสือราชการแบ่งเป็น 4 ชั้น
ตอบ ผิด (3 ชั้น)

เฉลย ถูกหรือผิด...วันนี้