(ไฟล์) คู่มือ สอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
สรุป เนื้อหา 432 หน้า + ข้อสอบ 1,000 ข้อ 
เพียง 99  บาท


ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป
         1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
         2. ทักษะภาษาอังกฤษ 
         3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
        1.  มาตรฐานความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
        2.  มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 
        3.  ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
               และแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ฯ
       1.  คุณลักษณะส่วนบุคคล 
        2.  การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
        3.  ความสามารถด้านการสอน