ติดต่อเรา  0872494141  , 0817396229
ข้อสอบ ครู /บุคลากร /ผู้บริหาร
(คลิ๊ก) ติวสอบ รอง.ผอ.เขต  1,500 บาท/คน
จ.นครราชสีมา 20-21 ก.ค.62
(คลิ๊กlสมัคร) ติวสอบ รอง.ผอ.เขต

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2562
จ.นครราชสีมา 27-28 ก.ค.62
       
ลิงค์ รวมคำสั่ง คสช.

-ชื่อการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(ตอบ) งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
-ร่างนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ 2
(ตอบ) เร่งด่วน 4 ด้าน
(เทคนิคจำ  ท้อง-เหลื่อม-คต-ด่วน)
1.แก้ปัญหาปากท้อง
2.ลดความเหลื่อมล้ำ
3.สร้างอนาคตให้ประชาชน
4.แก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
อาเซียนกำหนด ปี 2562
(ตอบ) ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน
-นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย เลขาธิการ กพฐ. สุเทพ ชิตยวงศ์
(ตอบ) "กลุ่มโรงเรียน"
-อันดับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ของไทย โดย UN
(ตอบ) อันดับ 1 ในอาเซียน อันดับ 40 UN
-ผลประชุม อาเซียน ครั้งที่ 34 จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
(ตอบ) พ.ศ.2577
-ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อการศึกาาและกีฬาสูงสุด
(ตอบ) ไม่เกิน 15,000 บาท
-บุตร ความความหมาย พรฎ.เงินสวัสดิการศึกษาบุตร 2562
(ตอบ) บุตรชอบด้วยกฎหมายอายุครบสามปี
แต่ไม่เกิน25ปี
-นายกรัฐมนตรีของไทย คนที่ 29
(ตอบ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
-คนไทยที่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับอาเซียนคือ
(ตอบ) นายสุเทพ เท่งประกิจ ครู จ.ยะลา
-รักษาการประธานองคมนตรี
(ตอบ) พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
-ผู้ใดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา
(ตอบ) ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
-วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
(ตอบ) 3 มิถุนายน เป็นวันหยุดราชการ
-รักษาราชการแทน รมว.ศธ.
(ตอบ) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
-เลขาธิการ กพฐ.
(ตอบ) นายสุเทพ ชิตยวงษ์
-1 เมษายน2562 กระทรวงศึกษาธิการมีอายุกี่ปี
(ตอบ) 127 ปี
-ตราสัญลักษณ์พระบรมราชาภิเษก อักษรพระปรมาภิไธย
(ตอบ) วปร
-โรงเรียนต้องมีนักเรียนกี่คนขึ้นไปจึงจะแต่งตั้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้(สพฐ.)
(ตอบ) ต่ำกว่า 719 คน มีผช.ผอ.รร. 1คน

-นโยบายและจุดเน้น ศธ. ปี 2562
-13 ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี
-การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
-หลักสูตรปฐมวัย / แกนกลาง 2560
-การแบ่ง สพท.ใหม่ 2560
-พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พัสดุ 2560
-งานศิลปหัตถกรรม นร. ปี 2560
-แผนพัฒนาการศึกษา ศธ ฉบับ 12
-เกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่ 2560
-แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-79
-จุดเน้นเชิงนโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
-PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
-รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
- สมเด็จพระสังฆราช ป.ย.ป.
-รากที่สอง ตัวเลข เหตุผล
-นโยบายการศึกษา รมว.ธีระเกียรติ
-บทสรุปโอลิมปิก 2016-2020
-ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
-การย้าย ขอไปราชการ 59
-บันทึก สพฐ.59 ปอ.ทฤษฎี
-bike foe dad 4G
-สมศ.รอบสี่ ลดเวลาเรียน ฯ
-วิทยฐานะแบบใหม่ ว. P.A.
-พรบ.เงินเดือนครูใหม่ 2558
-ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงาน
-ค่านิยม 12 ประการ


ข้อสอบงานวิชาการ
ข้อสอบงานงบประมาณ
ข้อสอบงานบริหารบุคคล
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉ.4 พ.ศ.2562
ระบบควบคุมภายใน 2561
ระบบประกันคุณภาพภายใน ปี2561
โครงสร้างเวลาเรียนใหม่แกนกลางฯ 2560
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
หลักสูตรปฐมวัย/แกนกลาง 2561
ระเบียบ 110 การแบ่งส่วนราชการใน สพท.
ระเบียบ ชุด 322 วิทยฐานะครูแนวใหม่ 60
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ พ.ศ.2560
กฎหมาย 104 ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
กฎหมาย 103 การย้าย ขอไปราชการ 59
กฎหมาย 101 รัฐธรรมนูญ แก้ไข 2558
กฎหมาย 100 รัฐธรรมนูญ 2557
กฎหมาย 98 ผูอนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน
กฎหมาย 97 การพัสดุ
กฎหมาย 96 มาตรการความปลอดภัยฯ
กฎหมาย 95 มาตรฐานวิชาชีพ ใหม่
กฎหมาย 94 ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม
กฎหมาย 93 เงินเดือนใหม่ครู 2557
งานแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
กฎหมาย 92 นโยบายรับ นร.2557
กฎหมาย 91 วิทยฐานะใหม่
กฎหมาย 90 การย้าย 56
กฎหมาย 89 การออก-กลับรับราชการ
กฏหมาย 88 พรบ.คนพิการ 56
กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556
ระเบียบ 83 วัดผลประเมิน V 2 ปพ.1
สมรรถนะครู
ความรู้เข้าใจวิชาชีพ
พรบ.สภาครูฯ
พรบ.การศึกษา V3
กฎหมาย 69 การลาใหม่ 2555
กฎหมาย 67 กรณีศึกษา
กฎหมาย 66 ครูคืนถิ่น-ครูใหม่-ระเบียบครู54+5เด่น
กฎหมาย 65 รวมระเบียบ & ใหม่เด่น 55
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 3
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 2
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 1
กฎหมาย ชุด 62 อุทธรณ์และร้องทุกข์
กฏหมาย ชุด 61 ขอไปต่างประเทศ
กฎหมาย ชุด 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (45)
กฎหมาย ชุด 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ 2546
กฎหมาย ชุด 3 พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546
กฎหมาย ชุด 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 47 ฉ.2 51
กฎหมาย ชุด 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
กฎหมาย ชุด 6 พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
กฎหมาย ชุด 8 พรบ.ลูกเสือ 2551
กฎหมาย ชุด 9 พรบ.วิธีปฏิปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539
กฎหมาย ชุด 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2552
กฎหมาย ชุด 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
กฎหมาย ชุด 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
กฎหมาย ชุด 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550
กฎหมาย ชุด 14 พรบ.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550
กฎหมาย ชุด 15 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 1
กฎหมาย ชุด 16 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 2
กฎหมาย ชุด 17 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 3
กฎหมาย ชุด 18 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 4
กฎหมาย ชุด 19 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 5
กฎหมาย ชุด 20 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 6
กฎหมาย ชุด 21 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 7
กฎหมาย ชุด 22 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 8
ฎหมาย ชุด 23 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 9
กฎหมาย ชุด 24 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 10
กฎหมาย ชุด 25 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 11
กฎหมาย ชุด 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
กฎหมาย ชุด 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
กฎหมาย ชุด 28 หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครูและผู้บริหาร  
กฎหมาย ชุด 29 พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะฯ 2547
กฎหมาย ชุด 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
กฎหมาย ชุดที่ 31 พรบ.ค่าเช่าบ้านข้ราชการ 2552
กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550
กฎหมาย ชุด 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51
กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี SP2
กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบพนักงานราชการ 47
กฎหมาย ชุดที่ 36 กฏกระทรวง การประกันคุณภาพ 53
กฎหมายชุดที่ 37 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 53
กฎหมาย ชุดที่ 38 ระเบียบการลา
กฎหมายชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบ 51
กฎหมายชุด 40  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 51
กฎหมายชุด 41 คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับ สพท,รร.
กฎหมาย ชุดที่ 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุด 45 ประกาศแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาฯ
กฎหมาย ชุดรวม 100 ข้อสมรรถนะ COMPETENCY
            พื้นฐาน
   สมรรถนะ 2
COMPETENCY
     ประยุกต์
รอบรู้ทั่วไป
ความรู็้้้ความสามารถ
งานในหน้าที่
4 เรื่อง 81 งาน
การ - คล - งบ - ไป
17 - 20 -22 -22
 
ห้องข่าวเด่นการศึกษา + 5 องค์กรหลัก ศธ.
AmazingCounters.com
เยี่ยมชมวันนี้
เตรียมสอบบน
เตรียมสอบ ฟรี บน face book You Tube twitter
เตรียมสอบ ทั้งหมด ที่ facebook
ติวสอบ ที่ face book
 
ข้อสอบวัดเจตคติ/สมรรถนะ v 55 , v เก่า
367 พรบ.ครูฯ ฉบับ 4 พ.ศ.2562     366 ตราสัญลักษณ์ 323  พัสดุ 60
ห้องข่าวใหม่

การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม-เหตุการณ์ปัจจุบัน
- ยกเว้นภาษี   (คลิ๊กอ่าน)
- มติคณะรัฐมนตรีด้านการศึกษา 11 มิ.ย.2562 (คลิ๊กอ่าน)
- ผลการเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 (คลิ๊กอ่าน)
- ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีราชาภิเษก (คลิ๊กอ่าน)
- เกณฑ์การตั้ง ผช.ผอ.รร. (คลิ๊กอ่าน)
- ศาสตร์พระราชา มี.ค. 2562 (คลิ๊กอ่าน)
- รอบรู้ทั่วไป พ.ย. 2561  (คลิ๊กอ่าน)
- ศาสตร์พระราชาฯ 10 สิงหาคม 2561 (คลิ๊กอ่าน)

มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ เรื่องใหม่
- โครงการไทยนิยม ของรัฐบาล (คลิ๊ก)
- พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 (คลิ๊ก)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (คลิ๊ก)
- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 2560 (คลิ๊ก)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉ. 12 (คลิ๊ก)
- รัชกาลที่ 10  (คลิ๊ก)
- ประกาศ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต" (คลิ๊ก)
- ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแรก โดย กรธ. (คลิ๊ก)
- รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข 2558 (คลิ๊ก)
- 11 นโยบาย รัฐบาล ประยุทธ์ 1 (คลิ๊ก)
- 12 ค่านิยมคนไทย โดย คสช. (คลิ๊ก)
- ป.ย.ป. (คลิ๊ก)ติดต่อเรา tuewsobkruthai@gmail.com facebook ติวสอบดอทคอม โทร   0872494141 ไอดี Lineที่ tuewsob2014

มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ การศึกษา
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ (สพฐ.) (คลิ๊ก)
- กฏ กคศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 2561 (คลิ๊ก)
- คู่มือธุรการ สพฐ.2561 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2561 (คลิ๊ก)
- อำจการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ.2561 (คลิ๊ก)
- ชื่อ/โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ 2561 (คลิ๊ก)
- หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ รอ.ผอ.เขต 2561 (คลิ๊ก)
- ระเบียบการชักธงชาติในสถานศึกษา 2561 (คลิ๊ก)
- กฏกระทรวงการประกันคุณภาพภายใน 2561 (คลิ๊ก)
- หลักสูตรปฐมวัยและพื้นฐาน พ.ศ. 2560 (คลิ๊ก)
- ประกาศโครงสร้างภายในใหม่เขตพื้นที่การศึกษา 2560 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์่วิทยฐานะข้าราชการครูแบบใหม่ 2560 (คลิ๊ก)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 (คลิ๊ก)
- จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (คลิ๊ก)
- ข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2559 (คลิ๊ก)
- ระดับความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ (คลิ๊ก)
- เกณฑ์ย้ายใหม่ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.2560 (คลิ๊ก)เว็บพัฒนาครู เว็บพัฒนาผู้บริหาร
- การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย "กลุ่มโรงเรียน" (คลิ๊กอ่าน)
- สพฐ.ประกาศสอบ รอง.ผอ.เขต ภาค ก 29 กค 62 (คลิ๊กอ่าน)
- โทษความผิดจำหน่ายสลากกินแบ่งในสถานศึกษา (คลิ๊กอ่าน)
- รักษาราชการแทน รัฐมนตรีที่ลาออก (คลิ๊กอ่าน)
- หนังสือครบรอบ 27 ปี ศธ "มหามงคลวาร"  (คลิ๊กอ่าน)
- ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ.ครั้งที 6 ปี2562 (คลิ๊กอ่าน)
- 127 ปีกระทรวงศึกษาธิการ (คลิ๊กอ่าน)
- กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  2562 (คลิ๊กอ่าน)
- นโยบายการรับนักเรียน อนุบาล 1 (3 ขวบ) (คลิ๊กอ่าน)
- กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ2561 (คลิ๊กอ่าน)

   

(คลิ๊ก)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
สอบผู้บริหารสถานศึกษา
 
 

 
 
ใหม่ชุด  330 โครงสร้างเวลาเรียนใหม่ 2561

 
ฟรี...เล่มเอกสาร-อาหาร-เบรค+สรุป+คลังข้อสอบ+ชีตความรู้ + DVD เนื้อหา-เสียงบรรยาย ภาค กขค-วิชาเอก

 
สอบผู้บริหารการศึกษา
 
ห้องครู กทม. อาชีว
 
เว็บ ฟรี ข้อสอบออนไลน์
ห้องครู กทม. อาชีว
สอบผู้บริหารการศึกษา
เตรียมสอบ ผู้บริหารการศึกษา (รอง.ผอ.เขต.)

 
ใหม่วันนี้ โดย อ.นิกร
พัฒนาความรู้ ภาค ก+ข+ 40 /วิชาเอก หลักสูตร 1 , 2 หรือ 3 วัน เอกสารครบเหมือนกัน วิทยากรชุดเดียวกัน
พัฒนาความรู้เตรียมสู่  ผู้บริหารสถานศึกษา 2562
หนังสือสอบ รอง/ผอ.รร.+
DVD บรรยายสด +
คลังข้อสอบ+เฉลย+
ชี๊ตช่วยจำ-อัพเดท
800 บ.(รวม EMSแล้ว)
ตามเกณฑ์ 2559-61
(คลิ๊ก..อ่านรายละเอียด)
1.หนังสือสอบครูผู้ช่วย ภาค กขค
2.หนังสือ 9-40 วิชาเอก +
DVD บรรยายสด +
คลังข้อสอบ+เฉลย
ช่วยช่วยจำ-อัพเดท
299-399 บ.(ยังไม่รวมค่าส่ง)
(คลิ๊ก...อ่านรายละเอียด)
ขออภัย..ล่วงหน้า หากเปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่ ตรวจสอบก่อนเดินทาง

หนังสือสอบ รอง/ผอ.เขต+
DVD บรรยายสด +
คลังข้อสอบ+เฉลย+
ชี๊ตช่วยจำ-อัพเดท
900 บ.(รวม EMSแล้ว)
ตามเกณฑ์ 2562
(คลิ๊ก..อ่านรายละเอียด)
ห้องสอบ อปท.
ภาค
(เกณฑ์สอบ รอง.-ผอ.เขต ปี 62
(รวมลิงค์ สรุป-ข้อสอบ-เฉลย รอง.ผอ.เขต) 
(สมัครติวสอบ  รอง.ผอ.เขต)
(คลิ๊ก สมัคร
จ.นครราชสีมา 20-21 ก.ค. 2562 โรงแรมฮันนีแกรนด์
ต.หัวทะเล อ.เมือง  (ที่ตั้ง/แผนที่/เส้นทาง)

หลักสูตร 2 วัน  เพียง 1,500 บาท/คน ครบ ภาค กขค
สมัครด่วน รับเพียง 20 คน/จุด

+ เนื้อหาพร้อมสอบ
29 ก.ค.2562

(รับลงทะเบียน  08.00 น.   บรรยาย 09.00 น. -16.40 น.)

จ.นครราชสีมา  27-28 ก.ค. 2562 โรงแรมฮันนีแกรนด์ ต.หัวทะเล อ.เมือง