ติดต่อเรา  0872494141  , 0817396229
ข้อสอบ ครู /บุคลากร /ผู้บริหาร
-นโยบายและจุดเน้น ศธ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(เทคนิคจำ) 2 ภารกิจ 3 หลักการ 7 จุดเน้น
ปลอด - ภาพ - โอ - ษะ - ชีพ - ทัล - หมาย
-อัตราค่าอาหารกลางวันนักเรียน ปี งบประมาณ 2565
โรงเรียนนักเรียน 1-40 คน 36 บาม/คน/วัน
โรงเรียนนักเรียน  41-100 คน 27 บาท/คน/วัน
โรงเรียนนักเรียน 101 - 120 คน 24 บาท/คน/วัน
โรงเรียนนักเรียน 121 คนขึ้นไป 22 บาท/คน/วัน
-นโยบายเศรษบกิจของรัฐบาล โมเดล BCG คืออะไร
(ตอบ) Bio-Circular-Green Economy
(คลิ๊ก) อ่านทั้งหมด

-10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. 2565
1.พระบรมราโชบาย ร 10 สู่การปฏิบัติ
2.ประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมือง คุณธณรม จริยธรรม
3.การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย
4.การจัดการศึกษาปฐมวัย
5.ACTIVE LEARNING
6.พาน้องกลับมาเรียน
7.โรงเรียนคุณภาพ
8.LEARNING LOSS
9.RT NT O-NET
10.ความปลอดภัย

-สมรรถนะหลัก (Core Competency) ไว้ 6 ประการ
(๖เทคนิคการจำ จัด-สื่อ-รวม-คิด-เป็น-ชาติ)

-ความปลอดภัยในสถานศึกษา
ตอบ 3 ป 3 เสา 4 กลุ่ม 4 คณะทำงาน 5 ขั้นตอน 
-6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด
เปิดเรียน On-site
ตอบ 6 มาตรการหลัก (* (DMHT-RC)
1. Distancing เว้นระยะห่าง
2. Mask wearing สวมหน้ากาก
3. Hand washing ล้างมือ
4.Testing คัดกรองวัดใช้
5. Reducing ลดการแออัด
6. Cleaning ทำความสะอาด
6 มาตรการเสริม** (SSET-CQ)
1. Self-care ดูแลตนเอง
2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
5. Check สำรวจตรวจสอบ
6. Quarantine กักกันตัวเอง
7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา**
1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล
ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง
2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม
3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำ
ความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ
5. จัดให้มี School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และมีการชักซ้อมอย่างเคร่งครัด
6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และ
พาหนะโดยสารสาธารณะ
7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา


-นโยบายและจุดเน้น ศธ. ปี 2564
-13 ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี
-การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
-หลักสูตรปฐมวัย / แกนกลาง 2560
-การแบ่ง สพท.ใหม่ 2560
-พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พัสดุ 2560
-งานศิลปหัตถกรรม นร. ปี 2560
-แผนพัฒนาการศึกษา ศธ ฉบับ 12
-เกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่ 2560
-แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-79
-จุดเน้นเชิงนโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
-PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
-รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
- สมเด็จพระสังฆราช ป.ย.ป.
-รากที่สอง ตัวเลข เหตุผล
-นโยบายการศึกษา รมว.ธีระเกียรติ
-บทสรุปโอลิมปิก 2016-2020
-ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
-การย้าย ขอไปราชการ 59
-บันทึก สพฐ.59 ปอ.ทฤษฎี
-bike foe dad 4G
-สมศ.รอบสี่ ลดเวลาเรียน ฯ
-วิทยฐานะแบบใหม่ ว. P.A.
-พรบ.เงินเดือนครูใหม่ 2558
-ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงาน
-ค่านิยม 12 ประการ


ข้อสอบงานวิชาการ
ข้อสอบงานงบประมาณ
ข้อสอบงานบริหารบุคคล
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
374 นโยบายและจุดเน้น ศธ ปีงบ 2567
373 ความปลอดภัยในสถานศึกษา
372 ไข้หวัดมรณะ / โควิด-19
371 จุดเน้น ศธ 64 บันทึก สพฐ.2020
370 ซีเกมส์ 2019
369 จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบ 2563
368 นโยบายรัฐบาล ครม.ประยุทธ์ 2
366 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
327จุดเน้น นโยบาย ศธ 2562
323 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  2560
322 แผนพัฒนาการศึกษา ศธ. ฉบับ 12
321 แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560
320 จุดเน้นเชิงนโยบายการศึกษา
319 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
317 นโยบายการศึกษา รมว.ธีระเกียรติ
314 โอลิมปิก 2016-2020
313 บันทึก สพฐ.2016
311 ปั่นเพื่อพ่อ พม่า 4G
310 สมศ.รอบ4 ลดเวลาเรียนฯ
306 วิทยฐานะแบบใหม่ ว PA
300 ภาษาอังกฤษ 1 2 3
299 ค่านิยม 12 ประการ
259 การบริหารยุคใหม่ ฯ
258 หลักสูตรแกนกลางฯ 2557
12 ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.
255 ศัพท์ อาเซียน ไทย อักษรย่อ
ระเบียบ แนวปฏิบัติ สพร.
พลวัต ชุด 21 กระทรวงศึกษาธิการ
พลวัต ชุด 48  ONET , NT, LAS ,GAT, PAT

ว 3/64 ตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่
เกณฑ์อัตรากำลังครูบุคลากรในสถานศึกษา สพฐ.63
ระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.4 พ.ศ.2562
พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ ฉ.3 พ.ศ.2562
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉ.4 พ.ศ.2562
ระบบควบคุมภายใน 2561
ระบบประกันคุณภาพภายใน ปี2561
โครงสร้างเวลาเรียนใหม่แกนกลางฯ 2560
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
หลักสูตรปฐมวัย/แกนกลาง 2561
ระเบียบ 110 การแบ่งส่วนราชการใน สพท.
ระเบียบ ชุด 322 วิทยฐานะครูแนวใหม่ 60
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ พ.ศ.2560
กฎหมาย 104 ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
กฎหมาย 103 การย้าย ขอไปราชการ 59
กฎหมาย 101 รัฐธรรมนูญ แก้ไข 2558
กฎหมาย 100 รัฐธรรมนูญ 2557
กฎหมาย 98 ผูอนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน
กฎหมาย 97 การพัสดุ
กฎหมาย 96 มาตรการความปลอดภัยฯ
กฎหมาย 95 มาตรฐานวิชาชีพ ใหม่
กฎหมาย 94 ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม
กฎหมาย 93 เงินเดือนใหม่ครู 2557
งานแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
กฎหมาย 92 นโยบายรับ นร.2557
กฎหมาย 91 วิทยฐานะใหม่
กฎหมาย 90 การย้าย 56
กฎหมาย 89 การออก-กลับรับราชการ
กฏหมาย 88 พรบ.คนพิการ 56
กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556
ระเบียบ 83 วัดผลประเมิน V 2 ปพ.1
สมรรถนะครู
ความรู้เข้าใจวิชาชีพ
พรบ.สภาครูฯ
พรบ.การศึกษา V3
กฎหมาย 69 การลาใหม่ 2555
กฎหมาย 67 กรณีศึกษา
กฎหมาย 66 ครูคืนถิ่น-ครูใหม่-ระเบียบครู54+5เด่น
กฎหมาย 65 รวมระเบียบ & ใหม่เด่น 55
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 3
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 2
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 1
กฎหมาย ชุด 62 อุทธรณ์และร้องทุกข์
กฏหมาย ชุด 61 ขอไปต่างประเทศ
กฎหมาย ชุด 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (45)
กฎหมาย ชุด 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ 2546
กฎหมาย ชุด 3 พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546
กฎหมาย ชุด 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 47 ฉ.2 51
กฎหมาย ชุด 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
กฎหมาย ชุด 6 พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
กฎหมาย ชุด 8 พรบ.ลูกเสือ 2551
กฎหมาย ชุด 9 พรบ.วิธีปฏิปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539
กฎหมาย ชุด 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2552
กฎหมาย ชุด 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
กฎหมาย ชุด 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
กฎหมาย ชุด 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550
กฎหมาย ชุด 14 พรบ.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550
กฎหมาย ชุด 15 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 1
กฎหมาย ชุด 16 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 2
กฎหมาย ชุด 17 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 3
กฎหมาย ชุด 18 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 4
กฎหมาย ชุด 19 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 5
กฎหมาย ชุด 20 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 6
กฎหมาย ชุด 21 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 7
กฎหมาย ชุด 22 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 8
ฎหมาย ชุด 23 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 9
กฎหมาย ชุด 24 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 10
กฎหมาย ชุด 25 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 11
กฎหมาย ชุด 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
กฎหมาย ชุด 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
กฎหมาย ชุด 28 หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครูและผู้บริหาร  
กฎหมาย ชุด 29 พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะฯ 2547
กฎหมาย ชุด 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
กฎหมาย ชุดที่ 31 พรบ.ค่าเช่าบ้านข้ราชการ 2552
กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550
กฎหมาย ชุด 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51
กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี SP2
กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบพนักงานราชการ 47
กฎหมาย ชุดที่ 36 กฏกระทรวง การประกันคุณภาพ 53
กฎหมายชุดที่ 37 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 53
กฎหมาย ชุดที่ 38 ระเบียบการลา
กฎหมายชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบ 51
กฎหมายชุด 40  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 51
กฎหมายชุด 41 คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับ สพท,รร.
กฎหมาย ชุดที่ 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุด 45 ประกาศแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาฯ
กฎหมาย ชุดรวม 100 ข้อสมรรถนะ COMPETENCY
            พื้นฐาน
   สมรรถนะ 2
COMPETENCY
     ประยุกต์
รอบรู้ทั่วไป
ความรู็้้้ความสามารถ
งานในหน้าที่
4 เรื่อง 81 งาน
การ - คล - งบ - ไป
17 - 20 -22 -22
 
ห้องข่าวเด่นการศึกษา + 5 องค์กรหลัก ศธ.
AmazingCounters.com
เยี่ยมชมวันนี้
เตรียมสอบบน
เตรียมสอบ ฟรี บน face book You Tube twitter
เตรียมสอบ ทั้งหมด ที่ facebook
ติวสอบ ที่ face book
 
ข้อสอบวัดเจตคติ/สมรรถนะ v 55 , v เก่า
368 ความปลอดภัยในสถานศึกษา  ว 3/64 วิทยฐานะแบบใหม่     
ห้องข่าวใหม่

การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม-เหตุการณ์ปัจจุบัน
- BCG   (คลิ๊กอ่าน)
- ไวรัสโคโรน่า (คลิ๊กอ่าน)
- จุดเน้นกระทรวงศึกาาธิการ ปีงบประมาณ 2564  (คลิ๊กอ่าน)
- สรุป 7 วันอันตราย ปีใหม่  2563 (คลิ๊กอ่าน)
- 3 ร ลด7 วันอันตราย 2563 (คลิ๊กอ่าน)
- คำขวัญวันเด็ก ปี 2563 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ (คลิ๊กอ่าน)
- ซีเกมส์ 2019 (คลิ๊กอ่าน)
- 12 นโยบายรัฐบาล หลัก-เร่งด่วน (คลิ๊กอ่าน)
มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ เรื่องใหม่
- 12 นโยบายรัฐบาล หลัก-เร่งด้วน (คลิ๊ก)
- โครงการไทยนิยม ของรัฐบาล (คลิ๊ก)
- พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 (คลิ๊ก)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (คลิ๊ก)
- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 2560 (คลิ๊ก)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉ. 12 (คลิ๊ก)
- รัชกาลที่ 10  (คลิ๊ก)
- ประกาศ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต" (คลิ๊ก)
- ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแรก โดย กรธ. (คลิ๊ก)
- รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข 2558 (คลิ๊ก)
- 11 นโยบาย รัฐบาล ประยุทธ์ 1 (คลิ๊ก)
- 12 ค่านิยมคนไทย โดย คสช. (คลิ๊ก)
มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ การศึกษา
- นโยบายและจุดเน้น  ศธ ปีงบ พ.ศ. 2567  (คลิ๊ก)
- มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ 2564 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์อัตรากำลังในสถานศึกษา (คลิ๊ก)
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 2563-2565 (คลิ๊ก)
- จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 (คลิ๊ก)
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ (สพฐ.) (คลิ๊ก)
- กฏ กคศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 2561 (คลิ๊ก)
- คู่มือธุรการ สพฐ.2561 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2561 (คลิ๊ก)
- อำจการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ.2561 (คลิ๊ก)
- ชื่อ/โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ 2561 (คลิ๊ก)
- ระเบียบการชักธงชาติในสถานศึกษา 2561 (คลิ๊ก)
- กฏกระทรวงการประกันคุณภาพภายใน 2561 (คลิ๊ก)
- หลักสูตรปฐมวัยและพื้นฐาน พ.ศ. 2560 (คลิ๊ก)
- ประกาศโครงสร้างภายในใหม่เขตพื้นที่การศึกษา 2560 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์่วิทยฐานะข้าราชการครูแบบใหม่ 2560 (คลิ๊ก)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 (คลิ๊ก)
- ข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2559 (คลิ๊ก)
- ระดับความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ (คลิ๊ก)
- เกณฑ์ย้ายใหม่ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.2560 (คลิ๊ก)เว็บพัฒนาครู เว็บพัฒนาผู้บริหาร
- นโยบายและจุดเน้นกระทรวง ศธ ปีงบ พ.ศ.2567 (คลิ๊กอ่าน)
- รายหัวอาหารกลางวันนักเรียน ปี งบ 2567 (คลิ๊กอ่าน)
- คู่มือ ความปลอดภัยในสถานศึกษา ศธ 2565 (คลิ๊กอ่าน)
- นโยบายรัฐมนตรี ศธ.นางสาวตรีนุช เทียนทอง (คลิ๊กอ่าน)
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 (คลิ๊กอ่าน)
- เกณฑ์อัตราดำลัง สพฐ.ใหม่ ปี 2563 (คลิ๊กอ่าน)
- โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง (คลิ๊กอ่าน)
- นโยบาย 3 ป (ปลดล๊อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง) (คลิ๊กอ่าน)
- ระเบียบ ศธ.การไว้ทรงผมนักเรียน 2563 (คลิ๊กอ่าน)
   

(คลิ๊ก)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
สอบผู้บริหารสถานศึกษา
 
 

 
 
ใหม่ชุด  372 โไวรัสโคโรน่า 2019 / โควิด-19

 
 
สอบผู้บริหารการศึกษา
 
ห้องครู กทม. อาชีว
 
เว็บ ฟรี ข้อสอบออนไลน์
ห้องครู กทม. อาชีว
สอบผู้บริหารการศึกษา
 
ใหม่วันนี้ โดย อ.นิกร
พัฒนาความรู้เตรียมสู่  ผู้บริหารสถานศึกษา 2563
หนังสือสอบ รอง/ผอ.รร.+
DVD บรรยายสด +
คลังข้อสอบ+เฉลย+
ชี๊ตช่วยจำ-อัพเดท
800 บ.(รวม EMSแล้ว)
ตามเกณฑ์ 2559-63
(คลิ๊ก..อ่านรายละเอียด)
1.ไฟล์ คู่มือสอบครูผู้ช่วย ภาค กขค
   432 หน้า 1,000 ข้อ
2.คลังข้อสอบ
          99  บาท
(คลิ๊ก...อ่านรายละเอียด)
หนังสือสอบ รอง/ผอ.เขต+
DVD บรรยายสด +
คลังข้อสอบ+เฉลย+
ชี๊ตช่วยจำ-อัพเดท
900 บ.(รวม EMSแล้ว)
ตามเกณฑ์ 2563
(คลิ๊ก..อ่านรายละเอียด)
ห้องสอบ อปท.
ภาค
Make a quiz with ProProfs
(ไฟล์) คู่มือ สอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
สรุป เนื้อหา 432 หน้า + ข้อสอบ 1,000 ข้อ 
เพียง 99  บาท


บัญชี อำพร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวทะเล
บัญชีเลขที่ 982-9-72872-2 ทำธุรกรรมแล้ว
กรุณาโทรแจ้ง 0872494141 หรือ 0952415526
หรือ tuewsobkruthai@gmail.com
ไอดีไลน์ tuewsob2014

ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ฯ